Menü

Folytonos állásfoglalás. Az Expozíció – fotó/művészet (1976) című kiállítás relevanciája és tanulságai

23 • 02 • 04Barkóczi Flóra

Beke László (1944–2022) emlékének

 

Előadásom tárgya az 1976-os Expozíció – fotó/művészet című kiállítás. A kiállítás elemzésén keresztül az előadás képet ad a hetvenes évek hazai konceptuális fotóhasználatának sajátosságairól és az azok körüli diskurzusokról, továbbá felvázolja ezek viszonyát a kortárs képzőművészeti fotóhasználat értelmezésének kontextusához.[1]

Beke László 1972-ben, Major János sírkőfotó-sorozatának elemzése kapcsán így ír: „A mai képzőművészt a fotó állásfoglalásra kényszeríti.”[2] Beke szövege Major munkáin keresztül azt a kérdést járja körül, milyen új típusú viszonyulást igényel az alkotó és az interpretátor (a művész és a művészettörténész) részéről a fotó képzőművészeti médiumként való értelmezése, a konceptuális művészet megjelenése révén megváltozott művészeti környezetben. A fotó a hatvanas-hetvenes évek avantgárd képzőművészetének nem csupán eszközévé vált, de a művészeti önvizsgálat igénye révén annak tárgyát is jelentette. Ahogy Beke egy másik szövegében fogalmaz: „A fotó a múlt század második felében csaknem válságba sodorta a művészetet. Most a művészet válsága adott, de a művész, úgy látszik, még mindig új lehetőségeket tud felfedezni, amikor belenéz az "objektív" keresőbe. Még egyszer hangsúlyozni szeretném: itt nem »fotóművészetről« van szó, hanem a művészet helyzetéről és lehetőségeiről.”[3] A fotográfia és a képzőművészet, vagy a fotóművészet és képzőművészet összetett viszonyának tematizálása a hetvenes évek egyik leggyakrabban felmerülő diskurzusa volt, amelynek sarokkövét az Expozíció – fotó/művészet c. kiállítás jelentette.

Az Expozíció – fotó/művészet 1976. október 24. és 1977. január 31. között volt látható Hatvanban, a Hatvany Lajos Múzeumban, Beke László és Maurer Dóra rendezésében. A hatvani múzeum a korszakban egyike volt azoknak a vidéki kiállítóhelyeknek, amelyek részben a fővárostól való távolságuk miatt kívül estek a kultúrpolitikai ellenőrzésen, és így progresszívebb szemléletű kiállítások megrendezésére is teret adott. Ebben az avantgárd művészet irányába nyitott Kovács Ákos szerepe emelendő ki, aki 1973-83 között igazgatta az intézményt. Hegyi Lóránd 1976-ban így ír az Expozíció kapcsán: „Örvendetes, hogy egy kis város kis múzeuma bátran vállalkozott a legújabb törekvések bemutatására is, bebizonyítva, hogy izgalmas, ellentmondásosságában is érdekes kiállítás Hatvanban is megrendezhető.”[4]

A kiállítás a hetvenes évek képzőművészeti fotóhasználatát tematizáló későbbi szakirodalom meghatározó hivatkozási pontja lett, 1997-ben Peternák Miklós a tárlatot a konceptuális művészet időszakának „szimbolikus zárásaként (vagy betetőzéseként)”[5] értékeli. A kiállításon a kortárs avantgárd generáció majdnem minden szereplője képviselte magát,[6] ezzel az Expozíció nem csak a tendencia, de a hetvenes évek konceptuális gyakorlatainak is egyik fontos összefoglaló tárlatává vált. A fotó-alapú munkák mellett a kiállítás részét jelentette egy diapozitív-válogatás is.[7]

A kiállítás rekonstruálásához az elsődleges forrást a kiállítás kétnyelvű (angol-magyar) katalógusa jelenti. A katalógusban a bemutatott munkák jegyzékén és alkotónként egy-egy reprodukción, illetve néhány alkotó ars poeticáján túl két tanulmány szerepel: Beke László „Fotó/művészet” című szövege, mely az 1970-es évekbeli jelenségeket kontextualizálja; valamint Körner Éva „A fotómontázs, mint a magyar avantgárd harmadik hullámának reprezentatív műfaja” című írása, mely elsősorban a Kassák Munka-köre által használt montázs távlati szerepét tárgyalja. Ahogy a katalógusban szereplő szövegek, úgy a kiállítás installációs elrendezése is két egységre tagolódott: az egyik teremben a kortárs tendenciák, tehát a hetvenes évek fotó-alapú munkái voltak láthatók, a másik terem a korábbi avantgárd generációk fotóhasználatából mutatott be válogatást. Beke László a katalógusban így összegzi a koncepciót: „Célunk elsősorban a 70-es évek új jelenségeinek regisztrálása – amikor azonban meggyőződünk ezek újszerűségéről, egyúttal észre kell vennünk azt is, hogy korábbi avantgárd művészgenerációk ugyancsak számon tartották a fényképezőgépet eszközeik között.”[8] A korábbi avantgárd munkái azt a folytonosságot kívánták szemléltetni, amely során alkotók a fotográfiai kép és képkészítés alkalmazását az 1920-as évektől kezdve praxisuk részévé tették – elsősorban a fotogram, a fotómontázs és a fotókollázs eszközével. Beke később (2016) így fogalmaz a válogatás kapcsán: „ezeket az alkotókat egyszerre tekintettük előzménynek és kortársnak. Bálint Endre például mint a fotómontázs atyja volt itthon számon tartva, Gyarmathy Tihamér pedig a fotogram újraértelmezőjeként.”[9]

A történeti kontextualizálás a fotó újrafelfedezése mellett a hetvenes évek más mediális kísérletei kapcsán is megjelent. Hasonló koncepción alapult az 1974-ben a Fiatal Művészek Klubjában megvalósult Kép/vers című, experimentális vizuális költészeti tárlat, melynek rendezői ugyancsak Beke László és Maurer Dóra voltak[10]; vagy az Erdély Miklós által 1975-ben szintén az FMK-ban rendezett Montázs kiállítás[11]. A történeti avantgárd szerepeltetése az Expozíción azt is jelezte, hogy a kiállítás a fotó kapcsán megjelenő médiumreflektivitást nem a konceptuális szemléletmód sajátosságaként kívánja bemutatni, hanem mint az avantgárd hagyományok folytatásának és megújításának igényét, ezzel kontextualizálva, egyben kanonizálva is a hetvenes évek alkotóinak tevékenységét.

A fotó szerepének hetvenes évekbeli újragondolását a konceptuális művészet hazai 1960-as évek végi megjelenése generálta, mely a kezdetektől nélkülözhetetlen eszközként tekintett a fényképezésre. A fotó médiumának népszerűsége egyszerűbb hozzáférhetősége mellett, annak is betudható, hogy kép és valóság analitikus vizsgálatát (mint a konceptuális művészet egyik kulcstevékenységét) más médiumoknál jóval direktebb módon tette lehetővé. Ennek a jelenségnek az alakításában és értelmezésében egyaránt kiemelt szerepet játszott Beke László, az Expozíció egyik rendezője. A hazai „konceptuális törekvések ösztönzésére” és egyben a konceptuális művek gyűjtésére életre hívott első kísérlet a Beke által 1971-ben indított Elképzelés című felhívás volt, melyre nagy számban érkeztek ötletek fotó-alapú dokumentációi. A hazai konceptuális fotóhasználat kapcsán megjelent első szövegeket Beke a Fotóművészetben publikálta – ahol Rozsgonyi Ivánnak, az akkori szerkesztőnek köszönhetően a hetvenes évek folyamán számos írás foglalkozott a fotó nem hivatalos irányzataival. A hazai jelenségek kapcsán Beke első átfogó tanulmánya „Fotó-látás az új magyar művészetben” címmel 1972 jelent meg[12], ezt megelőzte a „Miért használ fotókat az A.P.L.C.” című szöveg, mely a nemzetközi történésekről adott képet. Utóbbi tanulmányban a fotó metaforikus funkciójának tárgyalása kapcsán Beke így fogalmaz: „Ahogy évtizedeken át a fotó a mechanikus festészeti naturalizmus erősen pejoratív metaforája lehetett, úgy – a vizuális kommunikáció jelentőségének növekedésével párhuzamosan – ma az egész művészetet, sõt magát a kommunikációt is jelentheti. Mi több, modellként értelmezhető, műveletek végezhetők vele. Éppen ez az a többlet, amit keresünk a képzőművészeti fotóhasználatban.”[13]

Beke László kezdeményezéseihez és megjelent írásaihoz, mint elmondta, fontos hátteret jelentett a nemzetközi ismeretanyag, melynek a hetvenes években birtokában volt – elsősorban katalógusok, tanulmánykötetek, folyóiratok formájában. Az Expozíció – katalógusában több nemzetközi kiadványra cím szerint is utal: „Nem kis elégtétellel mondhatjuk el, hogy az utóbbi évek »Art and Photography«, »Fotografie come arte«, »Medium Fotografie«, »Creative Photography« stb. című nagy kiállításai és antológiái, vagy a nagy nemzetközi folyóiratok (Studio International, flash art, L’Art Vivant, Kunstwerk, stb.) különszámai ritkán feledkeznek meg a magyarok szerepéről e folyamat elindításában.”[14] Beke nemzetközi ismeretei és azok különböző fórumokon való terjesztése nem csupán a fotóhasználat hazai gyakorlatainak alakulására voltak hatással, de a jelenség kapcsán kialakult terminológia diverzitásához is hozzájárultak. Az új jelenség a fogalomhasználat következetlenségével járt, képzőművészek fotóhasználatának megjelölésére a kreatív-, mediális-, analitikus-, konceptuális-, experimentális-, kísérleti- és progresszív fotó(használat) fogalmakat egyaránt alkalmazta a korabeli szakirodalom – ezek használata kapcsán máig nincs konszenzus). A kiállítás címével Beke újabb terminust vezetett be a „fotó/művészet” fogalommal, ami a konceptuális művészet időszakának szemiotikai kísérletező jellegét, és az ekkor hangsúlyossá váló intermedialitás szemléletét is tükrözi. A „fotó/művészet”, ha úgy tetszik egy szómontázs, utalva ezzel a fotóhasználat egyik lehetőségének, a fotómontázsnak a módszertanára is. Hasonló címadási koncepciót követett a már említett 1974-es Kép/vers, vagy később az 1983-as, Peternák Miklós által az egykori Budapest Kiállítóteremben rendezett Film/művészet című kiállítás is, ugyancsak a képzőművészet egy-egy határterületét vizsgálva.

0103

Fotó: A kiállítás katalógusa, a borítón látható fotó Maurer Dóra és Hajas Tibor 1976-os fotóakciója keretében készült.

A „fotó/művészet” és a „fotóművészet” célzott megkülönböztetése a szavak és írásjelek játékos, találó használatán túl a képzőművészek fotóhasználatának lényegi kérdéseire is rávilágít. Beke a katalógusszövegben a fogalom meghatározása során így ír: „a szókapcsolás mindenekelőtt képzőművészek kreatív fotóhasználatára utal, de nem csak arra, hiszen a kiállítók között hivatásosnak tekinthető fotósok is szerepelnek, másrészt a hagyományos fotóművészet is szívesen nevezi alkotó jellegűnek a maga tevékenységét. Az utóbbitól azonban egyértelműen el kell határolnunk magunkat, helyesebben attól a fotóművészettől, mely feladatának az »ellesett pillanat« megragadását, vagy a valóság látványának szubjektív érzéseken átszűrt visszaadását tekinti, s az így létrehozott »szép«, »érdekes« vagy »megrázó« fotóval a néző érzelemvilágán keresztül kíván hatni.”[15] Ez az állásfoglalás nem csak a szélesebb nyilvánosság irányába tűnhetett provokatívnak, de a szakmai közegben is támadásokat váltott ki. Az egyik legélesebb kritika Vadas Józseftől érkezett, aki „Expozíció, rossz beállításban” című, Élet és Irodalomban megjelent cikkében bírálta a kiállítás koncepcióját. Vadas cikkében azokat a realisztikus fotográfiai irányzatokat (elsősorban a riportfotót és szociofotót) hiányolja a kiállításról, amelyekről Beke leválasztja a tárlatot. Többek között így ír: „És Capa? Hogy csak ennek az egyetlen névnek egyetlen vonatkozását említsem: Hol a helye akkor a spanyol polgárháború krónikásának, aki a megismételhetetlen, az ellesett pillanatokról készített – ne szégyelljük a szót! – megrázó fotókat, eleven cáfolatként a fenti teóriára, a fenti teória közhelyellenessége ellenében.”[16] Vadas indulatossága alapvetően a „fotó/művészet” fogalom félreértelmezéséből eredt. Beke későbbi visszaemlékezésében említi, hogy az ÉS szerkesztősége nem engedte neki megválaszolni Vadas támadásait, így helyette (ahogy Beke fogalmaz) „Eörsi István védte meg az avantgárd fotográfia ügyét.”[17] Eörsi az Új Tükör folyóiratban közölte Beke Vadasan című kritikáját[18], melyben kiáll Beke mellett a kiállítás és a katalógusszöveg vonatkozásában. Vadas írására ezzel párhuzamosan Beke László is megírta „Békaperspektíva” című válaszszövegét, melyet így indít: „Vadas József találó címet választott cikkének: »Expozíció rossz beállításban«. Valóban úgy állította be a hatvani múzeum Expozíció c. kiállítását, illetve annak katalógusát, mintha nem tartalmazná azt, amit ő számon kér rajta, másrészt pont azt kéri számon, amit ezen a kiállításon teljes értelmetlenség lett volna szerepeltetni.”[19]

A kiállítás kronologikus bemutatást követett. Beke a katalógusszövegben úgy fogalmaz, „nem látom különösebb értelmét az összegyűlt anyag bármiféle klasszifikálásának, hiszen annak egésze alapvetően egyetlen csoporthoz tartozik melynek jellemzője a médiumra irányulás”.[20] Ugyanakkor megnevez néhány kérdéskört (esztétikai-formai-tartalmi alapon), amelyeket a bemutatott munkák körüljárnak: illuzionizmus révén létrehozott fotó-hatás, mechanikus úton készült „kvázifényképek”, tükröződés jelenségét vizsgáló munkák, objektivitással foglalkozó művek, a fénykép és az idő kapcsolatának vizsgálata, távolság kérdését körül járó fotók, és külön említi a korábbi alkotói gyakorlatukat fotóra adaptáló művészek munkáit. A későbbi évtizedekben Beke több alkalommal kísérelt meg fotóhasználati tipológiát felállítani, ezek közül legkiforrottabb az 1996-os „A progresszív magyar fotó közelmúltja és jelene” című írásában alkalmazott kategóriarendszer, ahol az alábbi irányokat nevezi meg: 1) Konceptualistává váló képzőművészek konceptjeinek, projektjeinek fotódokumentációja. 2) (Ironikus) öndokumentáció, olykor politikai színezettel. 3) Fiktív történetek 4) A festést segítő módszerek, hiperrealizmus 5) »Mediális«, azaz magáról a fotóról szóló művek.”[21]

Bár Beke az Expozíció kapcsán a fotóművészettől való „elhatárolódást” hangsúlyozza, ugyanakkor a kiállítás a képzőművészet és fotóművészet közötti átjárhatóság kérdését is felveti. A művészeti formák átjárhatóságát szemléltette Hajas Tibor, a kiállítás megnyitója keretében megvalósult performansza is, melyre később – mint a többi 1978 előtti akciójára – „pre-performanszként” hivatkozik. Beke egy későbbi visszaemlékezés során így írta le az eseményt: „Hajas bekötözött szemmel, kezében kamerával megpróbálta elcsípni egy vele szemben felfüggesztett, lengő fényképezőgép időzített villanását.”[22] Maurer Dóra így foglalta össze a performanszt: „A performansz menete: Hajas bekötött szemmel, fényképezőgéppel a kezében egy széken ült, tőle 2-3 méternyire, szemmagasságban fellógatva egy fényképezőgép himbálózott. Beke László halk, néha helyes, néha szándékosan félrevezető instrukciójára Hajas többször megpróbálta eltalálni lengés közben a kamerát, vakuval exponált.”[23] Maurer beszámolója szerint a lengő kamerák egyikében sem volt filmtekercs, így a performansz keretében nem készültek fotók, az eseményt a megnyitó résztvevői dokumentálták. Ezzel ellentétben, az elkészült kép volt a tétje annak az akciónak, amely a megnyitó-performansz előzményét jelentette, mely során Maurer Dóra Hajas Tibor vakuvillanását fotózta a Moszkva téren. Az eredményként létrejött fotók az Expozíció kiállítás katalógusának borítóján, illetve a kiállítás plakátján láthatók.

A fotó a kezdetektől a performansz dokumentálhatóságának feltételét jelentette, Hajas performansza azonban annak példája, ahogyan a fotó a performatív alkotói gyakorlatnak tárgyává is válik. A konceptuális és performatív művészet mellett a fotó képzőművészeti alkalmazása a hetvenes években a tradicionális műfajokban is új szerepet kapott: a festészet esetében például a hiperrealizmus révén, a grafika területén a szitanyomással. Mindez sürgetővé tette a fotó és képzőművészet kapcsolatának újradefiniálását, nem csak Magyarországon, de a nemzetközi térben is, ennek egyik állomásaként az 1977-es Documenta 6 külön szekciót szentelt a fotó újabb jelentésrétegeinek.

0103

Fotó: Vető János - Hajas Tibor ''pre-performansza'' a kiállítás megnyitóján, 1976

Itthon az 1978-tól megrendezett Esztergomi Fotóbiennálé második felvonása úttörő volt abból a szempontból, hogy míg az első biennálén csak „hivatásosnak” mondható fotósok vettek részt, addig az 1980-as eseményen számos, a képzőművészet területéről érkező alkotó szerepelt, köztük Baranyay András, Erdély Miklós, Galántai György, vagy Tóth Gábor (közülük Baranyay fődíjat is nyert). Ugyanakkor a képzőművészek fotóhasználatának pozicionálása körül korántsem volt konszenzus. Bán András így ír az esztergomi biennálé kapcsán a Mozgó Világba: „Kísérleti-e egyáltalán a kísérleti fotó? Ha egyértelmű választ próbálunk találni, akkor az a válasz a nem. Nem tendencia, nem törekvések összessége az experimentális fotografálásnak nevezett valami, hanem gettó. [...] E lap olvasóinak nem szükséges bemutatni az érintett fotográfusokat, ám világos, hogy ezzel az »experimentális fotó« meghatározással sem itt, sem másutt nem szívesen hozakodunk elő: létező, de kellemetlen, kényszer szülte kategória. Kellemetlen maguknak a fotográfusoknak is. Szavakban talán nem, de a gyakorlatban még mindig gyanússá teszi a művészetet – minden művészetet –, ha kísérletnek bélyegződik.”[24] A kísérleti jelző itt elsősorban a fotóművészeti hagyományoktól való távolságra utalt. A fotóművészet és képzőművészet közti viszony újragondolásának igénye ugyanakkor alapvetően a képzőművészet felől érkezett. A hetvenes évek második felében egyre hangsúlyosabbá váló intermedialitás fogalmának és gondolatiságának hatására az évtized végét a műfaji és mediális határok átjárhatósága körüli diskurzusok uralták. 1980-ban Birkás Ákos „Utak egy interdiszciplináris művészet felé” című írásában így fogalmaz: „Új technikák és új szükségletek egyaránt a műfajok közötti határok átrendezéséhez vezetnek. Legszembetűnőbb ebben a vonatkozásban ma nálunk a fotó képzőművészeti használatával kapcsolatos álláspont.”[25]

Ugyanakkor a fotóművészet és képzőművészet műfajának jelentése és viszonya, valamint a két terület határának definiálása máig számos kérdést felvet, mind a fotóművészek, mind a képzőművészek állásfoglalását illetően. A reproduktív és dokumentatív tendenciáktól való elhatárolódást jelző „kísérleti” és hasonló terminusok máig használatban vannak, elsősorban olyan gyakorlatok kapcsán, melyek a fotó mediális tulajdonságaira fókuszálnak. Beke 1996-os szövegében a „progresszív fotó” hazai helyzetét szemlélve a szociofotó progresszív jelenségeit is ide sorolja, azokat az alkotói gyakorlatokat érintve, melyek társadalomkritikai éllel születnek. A kortárs fotóművészet és képzőművészet ambivalens viszonyának hátterében számos tényező állhat (az oktatás fragmentáltságától kezdve a speciális intézményi struktúrákon át a szaksajtó sajátos működésmódjáig), ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a képzőművészeti gyakorlatoktól nyilvánvalóan megkülönböztetendő alkalmazott fotográfia területétől elvonatkoztatva van-e létjogosultsága ma képzőművészet és fotóművészet egymástól tartott távolságának? Mi a feltétele annak, hogy egy kísérleti/progresszív/mediális érdeklődésű, fotóval dolgozó alkotóra képzőművészként hivatkozzunk? Szükséges-e ma is az állásfoglalás a fotó médiuma kapcsán a képzőművész részéről? A fenti kérdések megválaszolásához úgy gondolom, fontos tanulságokkal szolgál, ha visszatekintünk a hetvenes évek gyakorlataira. Az Expozíció – fotó/művészet körüli diskurzusok több mint 45 év távlatából mutatnak rá annak igényére, hogy a fotó médiumának alkotói használatát a képzőművészet szerves részeként értelmezzük.

A gondolatmenetet Hajas Tibor 1977-es, Vető Jánostól vett szavaival szeretném zárni: „Elsősorban, mondja Vető János, fotósnak tartom magam, mert itt kellene pótolnunk a legnagyobb lemaradást. De nem látok lényeges különbséget a fotó és képzőművészet problémái között.”[26]

 

A fenti tanulmány – a 2022. szeptember 30-án a Mai Manó Házban megrendezett – a Megkettőző rendszerek – Konferencia Drozdik Orshi A fénykép és a szerelmes vers 1975–1995 című kiállításhoz kapcsolódó konferencián elhangzott előadás rövidített, szerkesztett változata.

Jegyzetek

[1] Az Expozíció – fotó/művészet kiállításhoz kapcsolódó kutatással az ELTE BTK művészettörténet szakán 2015-ben megvédett MA szakdolgozatom kapcsán kezdtem foglalkozni, mely során Szőke Annamária volt a témavezetőm. 2017-ben a kutatás alapján írt tanulmány rövidebb változata megjelent a Vintage Galéria kiadványában, az Expozíció – fotó/művészet felelevenítését célzó kiállítás katalógusaként. https://vintage.hu/wp-content/uploads/2017/01/expozicio.pdf

[2] Beke László: Bevezetés Major János sírkőfelvételeihez. Fotóművészet, 1972/4, 31.

[3] Beke László: Fotó-látás az új magyar művészetben. Fotóművészet, 1972/3, 24.

[4] Hegyi Lóránd: Expozíció Hatvanban. Magyar Hírlap, 268. szám, 1976. november 12. 4.

[5] Peternák Miklós: koncept.hu. A konceptuális művészet hatása Magyarországon, Paksi Képtár, Paks, 2014, 36.

[6] A kiállítók névsora: Bálint Endre, Gyarmathy Tihamér, Jakovits József, Kassák Lajos, Kepes György, Kondor Béla, Korniss Dezső, Lengyel Lajos, Moholy-Nagy László, Ország Lili, Pap Gyula, Vajda Júlia, Vajda Lajos, Lucien Hervé, Attalai Gábor, Bak Imre, Baranyay András, Birkás Ákos, Csiky Tibor, Donáth Péter, Erdély Miklós, Ficzek Ferenc, Galántai György, Gáyor Tibor, Gulyás János, Hajas Tibor, Halász Károly, Hámos Gusztáv, Haris László, Jovánovics György, Károlyi Zsigmond, Kéri Ádám, Kismányoky Károly, Legéndy Péter, Major János, Maurer Dóra, Méhes László, Pauer Gyula, Pinczehelyi Sándor, Szirányi István, Tót Endre, Tóth Gábor, Türk Péter, Veres Júlia, Vető János, Barna Róbert, Diener Tamás, Kántor István, Lábas Zoltán, Pártos, Somogyi György

[7] A diapozitívek képzőművészeti használatát ösztönző kezdeményezés volt a Maurer Dóra által 1974-75 között szervezett „Diaannuálé”, vagy 1976-ban „A dia mint műfaj” című felhívás, melyben Maurer így fogalmaz: „A diapozitív rokona a fotónak, rokona a filmnek, rokona a táblaképnek. Készülhet fotó-úton, de másképp is, minden lehet dia, amin áthatol a fény.”

[8] Beke László: Fotó/művészet. In: Kovács Ákos (szerk.) – Maurer Dóra (ö.á.): Expozíció – fotó/művészet. Katalógus. A Hatvany Lajos Múzeum Füzetei No 2, Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan, 1976, o.n.

[9] Barkóczi Flóra: Interjú Beke Lászlóval és Maurer Dórával, in: Expozíció – fotó/művészet 1976/2017, Vintage Galéria, Budapest,  2017, 14.

[10] http://www.c3.hu/collection/koncept/footnote/f12.html

[11] https://artpool.hu/kontextus/kronologia/1975.html

[12] Beke László: Fotó-látás az új magyar művészetben. Fotóművészet, 1972/3, 18-24.

[13] Beke László: Miért használ fotókat az A.P.L.C.?. Fotóművészet, 1972/2, 20-26.

[14] Beke, i.m.

[15] Beke, i.m.

[16] Vadas József: Expozíció́, rossz beállításban. Élet és Irodalom, 1976. december 11, 12.

[17] Beke László́: Tűrni, tiltani, támogatni – A hetvenes évek avantgárdja. In: Knoll, Hans (ö.á.) A második nyilvánosság. Enciklopédia, Budapest, 2002, 228-247.

[18] Eörsi István: Beke Vadasan. Új Tükör, 1977. január 23.

[19] Beke László́: Békaperspektíva. Gépirat. Kiadatlan, 1976. december 12.

[20] Beke, i.m.

[21] Beke László́: A progresszív magyar fotó́ közelmúltja és jelene. Imago Winter, No. 3. 1996/97. Újraközölve magyarul: Fotóművészet, No. 41. 1998/1-2.

[22] Beke László́: A magyar konceptuális művészet szubjektív története. In: Deréky Pál – Müllner András (szerk.): Né/ma? – Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. Ráció́ Kiadó́, Budapest, 2004.

[23] Maurer Dóra: A fotogram hazai története. In: Fényelvtan – A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum–Balassi Kiadó, Kecskemét–Budapest, 2001, 41.

[24] Bán András: A harmadik a bokorban. A II. Esztergomi Fotóbiennáléról. Mozgó Világ, 1980/7, 50.

[25] Birkás Ákos: Utak egy interdiszciplináris művészet felé. In: Vizuális kísérletek, formai tapasztalatok (Tájékoztató szöveggyűjtemény). Népművelési Intézet Művészeti Osztály, Budapest, 1980. 109.

[26] Hajas Tibor: Töredékek az „új fotó”-ról – Vető János munkáinak ürügyén. Mozgó Világ, 1977/1, 70.