Menü

Egy fényképész dinasztia története: id. Divald Károly és fiai

23 • 02 • 27Tőry Klára

Idősebb Divald Károly (1830–1897) a 19. századi magyar fényképezés egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Neve a szabadban történő fényképezés egyik hazai úttörőjeként összefonódott a Magas-Tátra felfedezésével, fényképezésével, a tájfényképezés széleskörű elterjedésével. Kevesen tettek nála többet hazánk természeti értékeinek megismertetéséért, megszerettetéséért. „A természet nagyszerűsége különös vonzerővel bír és hat az emberi kebelre … a magas hegyek … a természet szépségét csupán gyönyörködésből élvezni kívánókat is varázserővel vonják magukhoz.”[1] – írta Divald. Elvitathatatlan Divald Károlynak és fiainak szerepe abban, hogy a Magas-Tátra olyannyira ismert és felkapott kiránduló- és üdülőhellyé vált, hogy negyedszázad alatt a hegyek lábánál fekvő egyetlen, akkor szerény üdülőhely, Ó-Tátrafüred mellett egész üdülőtelep-láncolat épült ki, s hogy kifejlődött a modern turizmus. Később, a századforduló táján alig volt számottevő helysége az országnak, melynek nevezetességeit a Divaldok ne örökítették volna meg képes levelezőlapon, s alig volt olyan család, ahol ne őriztek volna az ő tájképeikkel képes üdvözleteket.

A Divaldok több évszázados múltra visszatekintő családja a családi hagyomány szerint francia eredetű. Reims környékéről telepedtek le a Felvidéken, a bányavárosok vidékén erdészek, bányászok voltak. Köztük az erdészeti és botanikai szakterületeken kiemelkedő, jó néhány tudománnyal is foglalkozó megbecsült polgár – erdőmester, pénzügyi és miniszteri tanácsos, akadémiai levelező tag – volt. Egyikük a zólyomi királyi erdészet felügyelője, a másik tudós ős a szepesi bányászat, a körmöci pénzverés, Rozsnyó 17. századi történetével foglalkozott.[2] Divald Károly apja, Divald Ferdinánd az első turisták egyike, híres botanikus, Hont és Zólyom vármegyék kamarai királyi erdőmestere volt. Bár viszonylag fiatalon meghalt, tőle örökölhette legkisebb fia a természet szeretetét.

0103

Fotó: Divald: Budapest, Lánchíd, é.n. © Magyar Fotográfiai Múzeum

Id. Divald Károly 1830. november 2-án született Selmecbányán. Az egri líceumban folytatott tanulmányai befejeztével a szabadságharcban nemzetőrként harcolt, de betegsége miatt haza kellett térnie. Különböző selmecbányai gyógyszertárakban asszisztens-segédként dolgozott, majd 1851-től a Bécsi Tudományegyetem orvos- és sebészkarán folytatta tanulmányait. 1855-ben gyógyszerészetből és vegyészetből szerzett mesteri oklevelet, melynek birtokában önálló gyógyszertárat vezethetett. Mivel modern vegyészeti és fizikai ismereteket, laboratóriumi gyakorlatot szerzett, később könnyen elsajátította az akkoriban komoly fizikai és kémiai tudást igénylő korai fényképészeti eljárásokat. Bécsből Voralrbergbe szegődött segédnek, majd hazatérve Eperjesre, Friedrich Kollmann gyógyszertárába került gyakornoknak. Az alig 15 ezres lakosságú város gazdag kulturális hagyományai és rangos iskolái, élénk értelmiségi közélete révén a Felvidék kulturális központja volt. Divald dicsérettel végzett, és 1857-től Varannón gyógyszertári gondnok lett.[3] Eperjesre visszatérve 1858-ban családot alapított, a művészeteket kedvelő, gazdag patrícius, Steinhübel Lajos leányát, Borbálát vette feleségül. Divald első házasságából született öt gyermeke közül a három fiú, Károly (1858-1942), Adolf (?-1931) és Lajos (1861-1931) apjuk új, sikeres hivatását, a fényképészetet folytatta, már fiatalon bekapcsolódtak a családi vállalkozásba. Felesége korai halála után annak húgát, Rózát vette feleségül. Az újabb öt gyermek közül Kornél, a neves művészettörténész, kutató, író a Felvidék művészeti emlékeinek feltárásával, gyűjtésével, fényképezésével szerzett elévülhetetlen érdemeket.

Divald családjával Bártfára költözött, ahol 1863-ig patikát bérelt. Ekkortájt kezdett műkedvelői szinten fényképezni. A hagyomány szerint 1860-ban egy szintén műkedvelő ismerősétől, Pap Samutól vásárolt egyszerű fényképezőgéppel autodidakta módon sajátította el a fényképész szakma gyakorlatát. „Szabad  idejét ezután szüntelen a photographálásnak szentelvén rövid idő alatt meglepő eredményekhez jutott és ez bátorította fel, hogy gyógyszertárától megválva, 1862-ben a bártfai fürdőben egy ház udvarán lévő fedett csűr alatt a hivatásos fényképészetet megkezdje. Egy évvel később Eperjesen a Dessewffy-ház udvarán fényképezett szintén a szabadban, nagy technikai nehézségek mellett és mégis feltűnő szép eredménnyel.”[4] – emlékezett pályakezdésére nekrológja. Mivel a patika csak szerényen biztosította az egyre gyarapodó család megélhetését, Divald az 1860-as években fokozatosan felhagyott a gyógyszerészettel, és egy idő múlva már a kedvtelésből kezdett fényképezés kenyérkeresetté vált. Legkisebb fia, Kornél visszaemlékezései szerint apja gyógyszertárát inkább a fényképezkedésért, mint patikaszerekért keresték fel a környék jómódú polgárai, akik előszeretettel látogatták az akkoriban divatossá váló, ásványvizekben gazdag Bártfa- fürdőt és a közeli kedvelt fürdőhelyeket és gyógyüdülőket. Ekkoriban a fényképezés a gyors fellendülés és elterjedés korszakát élte, de előtte eddig még errefelé nem működött fényképész műterem, így a bártfai és szepességi polgárok nagy érdeklődéssel fogadták a patikus-fényképész munkáit. Képeinek hátoldalán, a hirdetésként is szolgáló ún. verzókon az 1860-as évek közepén még „Divald Károly hittes gyógyszerész és fényképész Eperjesen”, majd „Divald Károly fényképész és vegyész üvegcsarnokából Eperjesen 1866.”[5] állt. „1865-ben már rendes felső és oldal világítású műterme volt… 1871-ben már saját házában épített egy, még a mai kor igényeinek is teljesen megfelelő műtermet és ez időtől kezdődik az a fáradságos munkásság, mely számára sok küzdelmet, még több csalódást, de a magyar fényképészetnek és saját nevének nemcsak elismerést, de dicsőséget is szerzett.”[6] – folytatódik a nekrológ. Az eperjesi műterem, melyben már ötfős személyzettel működött, biztos megélhetést biztosított, terjeszkedni tudott, Bártfa-fürdői és Tátra-füredi fiókműtermeiben is konkurencia nélkül dolgozhatott.

0103

Fotó: ifj. Divald Károly: Két férfi csónakban, é.n. © Magyar Fotográfiai Múzeum

0103

Fotó: Divald Károly: Comides Tamás, főszolgabíró, é.n. © Magyar Fotográfiai Múzeum

0103

Fotó: Divald Károly Fiai: Budapest, Petőfi tér, é.n. © Magyar Fotográfiai Múzeum

Divald neve nem portréi alapján őrződik meg kiemelten a magyar fotótörténetben. Ezek tisztességes mestermunkák, amelyek elérik a kor műtermi portréfényképezésének átlagszínvonalát, de nem is emelkednek ki belőle. A kor szokásának megfelelően a biedermeier portréfestészet mintáit követte, megszokott polgári enteriőrben fényképezte többnyire egészalakos képekben modelljeit. A reprezentáció igényének megfelelve nagy figyelmet szentelt a környezet, a külsőségek hangsúlyozására, az alak méltóságteljes tartására, a kelmék anyagszerű ábrázolására. A műterem jó technikai felszereltségére utal egy híradás a korabeli sajtóból, mely szerint „a fényirda azon helyzetben van, hogy borús időjáráskor is pár pillanat alatt igen sikerült felvételeket eszközölhet.”[7] A fürdőhelyeken készült portrék a Tátra nevezetességeit ábrázoló festett tájkép-háttérrel a környék hangulatát igyekeztek tükrözni.

Divald a jól jövedelmező portréfotografálás mellett szabadidejében természetjáró szenvedélyének hódolva a Tátra természeti szépségeit fényképezte. Eperjesről „járt be négy-öt vármegyét Petzwaldtól tökéletesített emberábrázoló gépével s az ehhez tartozó podgyásszal. Embereknél is szivesebben örökített meg tájképeket, várromokat, műemlékeket.”[8] A szabadtéri fényképezés fortélyait saját tapasztalatai alapján sajátította el. Az elsők között foglalkozott a felvidéki műemlékek megörökítésével is, melyben később művészeti író Kornél fia élethivatásként folytatva szerzett elévülhetetlen érdemeket. A metszeteknél és rajzoknál gyorsabban elkészíthető és a részleteket pontosabban ábrázoló fotográfia a 19. század végére az építészettörténet és a régészet pótolhatatlan forrása és eszköze lett. Divald kezdetben szűkebb pátriájának, a Szepességnek és az Alacsony-Tátra vidékének városait, természeti nevezetességeit fényképezte, város- és tájképei egyaránt nagy népszerűségnek örvendtek. Az 1860-as évek végétől mindenkit megelőzve egyre inkább az akkoriban még nehezen megközelíthető hegyeket, hágókat, völgyeket járta a Magas-Tátrában és a Keleti-Kárpátokban. Az évek során a Tátra szinte minden szép tájrészletét, a párás, ködben úszó ormokat, tengerszemeket, vízeséseket, majd minden hegycsúcsát, völgyét, tavát, patakját, szaporodó üdülőtelepeit megörökítette. Divald Kornél visszaemlékezése szerint: „Alig tízéves koromban már együtt jártunk a Tátra egetostromló sziklavilágában, hallgattuk a Tarpatak vízeséseinek harsogó zúgását. Kamaszkoromban nem egy csúcsot hágtunk meg együtt, aludtunk távoli menedékházakban dideregve nyár derekán, hogy másnap följebb kapaszkodjunk. A felvidék ódon kis városaiba is elvitt, ahol műemlékeket fotografált.”[9] A nekrológ is megemlékezett Divald műtermen kívül végzett munkájáról: „Ez időszaktól kezdve foglalkozott a tájkép fényképezéssel is, beutazva a Kárpátok minden zugát és megörökítve annak minden szépnek nevezhető tájrészletét az akkoriban még oly nehéz nedves eljárással. Útba ejtette a szepességi nagyobb városokat is, hol arczképfelvételei általános feltűnést és kedveltséget keltettek.”[10]

Viszontagságos, nehéz és veszélyes vállalkozás volt az akkor használatos kollódiumos nedves eljárás technikájával magashegyi felvételeket készíteni. Ekkor még nem voltak kiépített turistautak, s a fényképésznek és segítőinek minden egyes felvétel helyszínén sötétkamrául szolgáló sátrat kellett verni, hogy sötétben, közvetlenül a felvétel előtt nagyméretű, akár 50x60 cm-es üveglemezre öntse és érzékenyítse a fényérzékeny kollódium-réteget, majd az exponálás után még nedves állapotban előhívja, rögzítse a felvételt. Mivel a pillanatfényképezés és a kisebb negatívról történő nagyítás ekkor még megoldatlan volt, a  szabadtéri felvételekhez, műemlékek megörökítéséhez, a város- és tájfényképezéshez nagyméretű, a legapróbb részleteket is pontosan ábrázolni képes üveglemezek és súlyos felszerelés használatára – szinte kisebb bútor-méretű fényképezőgép, masszív állvány, a felvevőanyagok és vegyszerek valamint a teljes labor-felszerelés –, helyszínre szállítására volt szükség. Divald magashegyi felvételeihez is fiaiból, segédeiből és más alkalmazottaiból álló 15-20 fős csapatott vitt segítségül magával a fényképezéssel egybekötött expedícióihoz. Erről Divald unokája számolt be egy ilyen kirándulás alkalmából.[11]

Tátrai képeivel Divald először engedett bepillantást a Kárpátok és a Tátra hegyeinek addig alig ismert világába. Ezzel itthon még új, sikeres fényképtípust teremtett, széles körben ismertté tette a Magas-Tátrát. Több évtizeden át komoly kereslet mutatkozott a képzőművészeti hagyományokat követő, díszes albumokban, vagy szépen kalligrafált, különálló lapokon megjelentetett tátrai sorozatai iránt. A tájakat és városrészleteket ábrázoló képeket a tátrai nyaralóhelyeken és Calderoni István pesti optikus fotókereskedésében árusították. Folyamatosan terjeszkedve hamarosan országos hírnévre tett szert. Első, nagy feltűnést keltő, 1870 körül készült legszebb Magas-Tátrai felvételeiből 1873-ban összeállított és megjelentetett Tátra Albuma komoly szakmai- és közönségsikert hozott számára. Ezt az albumot egész sor – Képek a Magas Tátrából, Magas Tátra, A Központi Kárpátok – különböző méretben készült album követte. Népszerűek voltak az Északnyugati-Kárpátokban, a Pieninek-hegységben, a Javorinán, Bártfa-fürdőn és Bártfán felvett képeiből készült összeállításai is. Ekkor még a fényképek nyomdai sokszorosításának megoldatlansága miatt az albumok minden egyes példányában az üveglemez-negatívokról készült kópiák felkasírozva lettek egybekötve. Az 1870-es -80-as évektől a nedves eljárás nehézségeit felváltó szárazlemezek használata terjedt el a fotográfiában, a portréműtermek mellett kialakultak a fényképek, a ’90-es évektől a képeslapok sokszorosításával foglalkozó műintézetek. Divald a legszebb helyszíneket az 1880-as évektől újabb és újabb kiadványai számára a száraz eljárás fejlettebb technikájával újra lefényképezte. Az egyes felvételeket a Divald-tájképüzletek és a környék könyvkereskedései önálló lapokként is árusították, az 1890-es évek végétől pedig már sokszorosított képeslapokon is terjesztették a tátrai tájképeket.

A Tátrát képeivel, albumaival népszerűsítő Divald szorosan együttműködött a tátrai idegenforgalom fejlődésében kulcsszerepet  betöltő, 1873-ban megalakított Magyarországi Kárpát Egyesülettel, melynek célja – „a Magas Tátra feltárása, annak tudományos szempontból kifürkészése, leírása és megismertetése, az érdekesebb tájakhozi juthatás megkönnyítése és kényelmesebbé tétele, s általában ezen hegység iránti érdekeltség felébresztése és terjesztése”[12] – egybevágott Divald törekvéseivel. Divald az egyesületnek ajándékozta a Központi Kárpátokról készített negyvenlapos tájképalbumát, ingyen sokszorosította az egyesület képeit. Tagja volt az egyesület etnográfiai-művelődéstörténeti szakosztályának, tevékeny részt vállalt a Tátra Múzeum anyagának összegyűjtésében is. Az egyesület egy különösen díszes kivitelezésű albumot rendelt Divaldtól, amellyel Ferenc József császárt ajándékozták meg. Divald képei, albumai fontos szerepet kaptak az egyesületnek a hasonló külföldi hegyvidéki egyesületekkel folytatott kapcsolatteremtésben, propagandatevékenységben. Az 1875-ös párizsi nemzetközi földrajzi kiállításon Divald fényképei általános elismerésben részesültek, az egyesület a francia köztársasági elnöknek is ajándékozott Tátra Albumot. Divald gyakran dolgozott az egylet megrendeléseire. A népszerűsítés folytán növekvő idegenforgalom Divald képeinek fokozott keresletet jelentett, az egylet nyilvános kiállításain is találkozott velük a nagyközönség. A természet minden megnyilvánulásáért rajongó Divald nemcsak a magas hegycsúcsok, völgyek, tengerszemek, patakok vízesések szépségeit fényképezte, hanem munkásságának izgalmas területe a Tátra egyik különlegességének számító cseppkő- és mészkőbarlangok fényképezésének is specialistája volt. A természettudós barlangászok az 1880-as években kezdték módszeresen felkutatni és föltárni a felvidéki barlangokat. Divald a barlangktutatókkal együtt tartva fényképsorozatokat készített, a feltárók nyomában elsőként fényképezett a Bélai barlangban és az aggteleki Baradlában, majd lefényképezte a dobsinai és szepesbélai barlangokat, majd a képekből albumokat állított össze.[13] A Kárpát Egyesület többéves munkája eredményeként 1889-ben az aggteleki cseppkőbarlang teljes hosszában járhatóvá vált a tudósok és turisták előtt. Divald közel három hónapon át villanó magnéziumvilágítás segítségével fényképezte a földalatti üregek gyönyörű cseppkő-képződményeit. Az aggteleki cseppkőbarlang című, 30 fénynyomatot tartalmazó kiadvány igazi unikumnak számított.

0103

Fotó: Divald Károly: A szepesi vár: látkép. Szepesváralja, 1863 és 1905 között © Országos Széchényi Könyvtár –Történeti Fénykép- és Videótár

0103

Fotó: Divald Károly: Árva vára: látkép. Árvaváralja, 1863 és 1905 között © Országos Széchényi Könyvtár –Történeti Fénykép- és Videótár

0103

Fotó: Divald Károly, lith. Kosch & Scharfin. Fényképalbum: A Felkai-tó a Granát sziklákkal. Képek a Magas Tátrából. © Országos Széchényi Könyvtár –Történeti Fénykép- és Videótár

0103

Fotó: Divald Károly, lith. Kosch & Scharfin. Fényképalbum: A Kis-Tarpatak óriási vízesése. Képek a Magas Tátrából. © Országos Széchényi Könyvtár –Történeti Fénykép- és Videótár

0103

Fotó: Divald Károly: Dobsinai jégbarlang: látkép. Dobsina, 1887 © Országos Széchényi Könyvtár –Történeti Fénykép- és Videótár

0103

Fotó: Divald Károly: A Nagy Tarpatak legfelső vízesése, 1880 körül © Magyar Fotográfiai Múzeum

0103

Divald többnyire nem elégedett meg az 1860-as, ’70-es években újszerű, ritkaságszámba menő magashegyi témák – égbeszökő hegycsúcsok, hegyek övezte tavak – szép látványának puszta dokumentálásával. Képei szépsége nem csupán a témák szépségében rejlik, hanem igen gondosan megkomponálta képeit, kihasználta az akkor még kezdetleges fotótechnikában rejlő fényképi ábrázolás lehetőségeit. A nedves eljárás idején csak színérzéketlen nyersanyag állt a fényképészek rendelkezésére, mely csak az ibolya és kék sugarakra volt érzékeny, a többi színre alig feketedett. Így az égbolt felhők nélkül, túlexponálva, részlettelenül fehéren jelentkezett. A kép többi része viszont, különösen a közeli zöld növényzet a tájképeken alulexponálva, aránytalanul sötétnek látszott. Divald legszebb képeit – bár ez még fáradságosabb hegymászást igényelt – gondosan kiválasztott, magasabb pontról, kissé felülnézetből készítette, így a fehér égboltnak csak egy kis része került a képre, s jól érzékeltette a táj fekvését, magasságát, mélységét. A nézőpontválasztásnál figyelembe vette a világítás irányát, hogy a sziklák, omladékok anyagszerűségét érzékeltesse. Azért figyelemre méltó ez, mert a 19. században a viszonylag rövidebb expozíció elérésére a fotográfusok általában a lapos, rajzos, reproduktív hatást keltő, a gép irányából jövő direkt világítást választották. Különösen szépek Divald hegyekkel övezett tóparti képei, ahol a vízben gazdag tónusskálával tükröződnek, megkettőződnek a vízparti sziklák. Az előtér élénkítésére egy-egy meditáló alakot – felszerelését hordozó segédei egyikét – komponált a tájba. Más képein is gyakori, hogy az előtérben hatásos motívumok – utak, parkok, épületek, hidacskák, sétáló csoportok – vezetik tekintetünket a háttér felé, tagolják a képet, fokozzák a táj mélységérzetét, erőteljes szubjektív hatást keltve kitágítják a horizontot. Divald művészi szépségű felvételeiből kiállításokat is rendezett.

A tájképek iránti igény ugrásszerű növekedésével egyre nagyobb gondot jelentett a képek sokszorosítása, mivel korábban egy-egy családi portréból csak néhány kópiát rendeltek, de a sikeres város- és tájképekből tömeges igény jelentkezett. Kezdetben a nagy szériában történő kópiakészítés az egyes fotográfiák üveglemez-negatívjairól egyenként másolva igen időigényes feladat volt, és – a dolog természetéből adódóan – nem volt eléggé gazdaságos megoldás, s nem is lehetett e módon százával vagy ezrével készíteni a másolatokat. A korábbi évszázadokban csak a vonalas képek és rajzok sokszorosítását tudták rézmetszet, rézkarc, majd litográfia, linólmetszet és egyéb grafikai eljárásokkal megoldania. A tömeges méretű nyomdai fénykép-sokszorosításra csak a nagy példányszámú másolatok készítését lehetővé tevő fotómechanikai sokszorosító eljárások – fénynyomat, heliogravűr, fotolitográfia és cinkográfia – tökéletesedése után kerülhetett sor. A különböző eljárások elsajátításához és sikeres alkalmazásához nem csupán fényképészeti jártasságra volt szükség, hanem a fotográfusnak kiváló üzleti szellemmel és jelentős tőkeerővel kellett rendelkeznie. Divald figyelme a nagyszámú, szériában készült kópiakészítésnél  az olcsóbban előállítható sokszorosító eljárások felé fordult, közülük a fototípia, azaz a fénynyomás technikáját választotta. Kortársai közül a fotográfiák nyomdai sokszorosítására Klösz György a fotolitográfiát – mai szóval kőnyomdai sokszorosítást –, Weinwurm Antal pedig a cinkpgráfiát honosította meg hazánkban.  Divald a technikaváltás előtt azonban még fényképi úton másolva adta ki Boydell 18. századvégi híres metszetgyűjteményét, a Shakespeare Galleryt, mely napok alatt elfogyott. E siker hatására „1878-ban legidősebb fiával, Károllyal, ki már akkor jobb keze volt működéseiben, kiutazott Münchenbe, hogy egy akkor keletkezett fénynyomda berendezését tanulmányozza. Visszatérve egy nagycsomó complikált recept-tárral, működni kezdtek, azonban eredmény nélkül, mert nagy árért teljesen megtévesztő utasítást nyertek. … 1879-ben újra Drezdába mentek, hol már akkor gyorssajtókkal dolgoztak; az eljárást elsajátították és egy gyorssajtót megrendelve, hazánkban elsőként 1880-ban, a fénynyomatú sokszorosítást meghonosították. Innen datálódik számtalan kisebb-nagyobb kiadványa, a melyek között legnevezetesebb a Képzőművészet remekei czímű műve volt. Ez a mű magyar, német és lengyel nyelven talán 16 kiadást ért meg.”[14] – számolt be a nekrológ Magyarország első, gyorssajtóval felszerelt fénynyomdájának alapításáról, mely nem a fővárosban, hanem a Felvidéken, a nem éppen a centrumban fekvő Eperjesen kezdte meg működését. Az igen népszerű, magyar és német nyelvű, 30 képet tartalmazó Képek a Magas-Tátrából[15]  album több kiadásban is megjelent, először Eperjesen, melynek képeit nemcsak igényes, drága albumként, hanem egyes lapjait is meg lehetett vásárolni. A századfordulón Eperjes és Budapest kiadói helyszínmegjelöléssel adták ki. Az 1882-84 között készített A képzőművészet remekei című 240 lapos, „négy fólió kötetre terjedő díszmű” képes albumsorozat bizonyította a grafikai, a fotográfiai és nyomdai eljárások együttes alkalmazásának sikerét a művészeti és tudományos könyvkiadás területén. Az Eperjesi Lapok figyelemmel kísérte Divald vállalkozását, tudósított a nyomda kezdeti lépéseiről: „Divald Károly vállalkozó szellemű jeles művészünk fénykép sajtója folyvást foglalatos … csinált aztán építészeti rész-tájrajzokat a kassai és bártfai dómokról, előkészíti Szeged rekonstrukciós tervét, több ezer példányban, de jelenleg nyomás alatt van Romeo és Julia gyönyörű képe egy acélmetszet után Rautmann budapesti kiadó számára 25 ezer példányban! Divald úr phototypikus munkáiért a székesfehérvári kiállításon aranyéremmel lőn kitüntetve.”[16]

Az üzlet gyorsan fellendült, néhány év múlva már 18 munkással dolgoztak, az 1880-as években Divald Károly Grafikai Sokszorosító Műintézete Eperjesen nem csak az ország egyik legismertebb fénynyomdája volt, hanem önálló kiadóként is működött. Számos különböző kiadványt adtak ki, újságokat és évkönyveket egyaránt illusztráltak. Az 1890-es évektől kezdve intézetében hazai tájakat ábrázoló fényképei alapján elindult a képeslapok gyártása is, ezekből több milliót hoztak forgalomba. 1879 körül tovább terjeszkedtek, a fővárosban is megjelentek.[17] Budán, a Fő utca 118-ban, a Jégverem utca sarkán nyitották meg az első budapesti Divald Műtermet és Fénynyomó Intézetet, hat év múlva a Fő utca 12-be költöztek, ettől kezdve az 1920-as évek végéig működtek a fővárosban. Táj- és városkép-albumaik – 1883-ban a Magas Tátra és a Budapest építményei Divald 91 fővárosról készült képével – mellett művészeti kiadványaik – Országos Ötvösmű Kiállítási Emlék 1884., Dürer Albrecht élete és művészete 1885., Korona és koronázás 1892., Magyar Műkincsek 1896-1901. – tették Divald nevét országosan ismertté. 1883-1896 között kilenc kötetben Budapest műemlékeiről jelentettek meg sorozatot, majd a millenniumra a rimamurányi vasműről készült albumot. Veress Ferenc írta szaklapjában, a Fényképészeti Lapokban, melynek műmellékletét Divaldék ügyszeretetből nyolc éven keresztül ingyen nyomtatták: „Divald úrnak jelenleg úgyszólván páratlan fénynyomdája van hazánkban, … két gyorssajtóval dolgozik folytonosan, melyek mindegyike naponként 7-800 nyomatot készít el. Fénynyomatai többnyire tudományos folyóiratokhoz, díszművekhez csatoltatnak mellékletek gyanánt.”[18] Veress hálával emlékezett meg Divald nagylelkű támogatásáról: „Hazánk összes fényképészei közül ő vala az egyetlen, ki a magyar fényképészeti szaklapnak megindításától kezdve nemcsak hűséges előfizetője volt, hanem díj nélkül érdemes műmellékletek hozzákészítésével is soha nem szűnt pártolni.”[19]

0103

Fotó: Divald és Monostori: Balatonfüred, Tibor fürdő, é.n. © Magyar Fotográfiai Múzeum

0103

Fotó: Divald: Balatonfüred, Savanyúvízforrás, é.n. © Magyar Fotográfiai Múzeum

0103

Fotó: Divald: Balatonfüred, Fürdő, é.n. © Magyar Fotográfiai Múzeum

0103

Fotó: Divald és Monostori: Balatonfüred, Ipoly udvar, é.n. © Magyar Fotográfiai Múzeum

0103

Fotó: Divald Károly Fiai: Budapest, Kilátás a Gellérthegyről, é.n. © Magyar Fotográfiai Múzeum

0103

Fotó: Divald Károly Fiai: Budapest, Andrássy Udvar (Körönd), é.n. © Magyar Fotográfiai Múzeum

Divaldék a portréfényképezés és a tájak, városok fényképezése mellett olykor speciális feladatokat is vállaltak. 1879-ben az eperjesi Fekete Sas épületének bontása kapcsán régészeti feltárás és leletmentés dokumentálásával, 1880-ban a szent korona és a koronázási jelvények tudományos vizsgálata alkalmából azok pontos műtárgyfelvételeivel bízták meg. Divald, aki előszeretettel fényképezett műemlékeket, régi épületeket, templomokat, várromokat, 1882-ben ajánlatot tett a Műemlékek Országos Bizottságának, hogy saját költségén kiadja a Magyarországi Műemlékek sorozatot, de kezdeményezését a bizottság nem támogatta. Hatalmas vállalkozást, 50-60 fényképes füzetből álló sorozatot tervezett, de csak az első három kötet kiadása valósult meg. 1888-ban Myskovszky Viktor kassai építész és művészettörténész rajzairól és a saját fényképeiről készült fénynyomatokban saját költségén adta ki szűkebb hazája, Sáros megye emlékeit bemutató Felső-magyarországi műemlékek és régiségek című albumot.[20] Az ilyen kiadványok akkortájt újdonságnak számítottak, a századforduló után vált csak a régészeti és topográfiai munkában a fényképezés elengedhetetlen segédeszközzé. Fia, Divald Kornél – akinek művészettörténeti, topográfiai gyűjtőmunkája során készített felvételei nélkül a Felvidék számos művészeti emlékéről azok pusztulása után nem alkothatnánk semminemű képet – írta 1925-ben: „Nincs mester, aki a fotografálógéppel tárgyilagosság és hűség dolgában mérkőzhet, … hűségesen feljegyez mindent, ami szavakba foglalva vajmi homályos, amit rajzban vagy lefestve csak napokig tartó munka árán örökíthetünk meg s akkor sem tökéletesen.”[21]

Divald olykor ’riportjellegű’ munkát is végzett. 1887-ben városa tragédiáját dokumentálta, miután egy pusztító tűzvészben Eperjes teljes belvárosa elhamvadt. Közel 200 ház, s valamennyi fontos közintézmény, iskola leégett, „a városnak háromnegyed része … azon épületek égtek le, melyek Eperjest Eperjessé, a Felvidék második városává tették.”[22] – írta a Sárosmegyei Közlöny.  „A szó nagyításnak, az írás képzelet szülöttének tűnhetnék fel, azért más eszközökhöz folyamodtunk, hogy az embereket meggyőzzük a csapás nagyságáról.”[23] – hangsúlyozta Divald a fotográfia hitelességének erejét. Divald kiadványa, a nyolc képből álló füzet az Egy város a ravatalon. Képek Eperjes elhamvadt részeiből címmel – melynek jövedelmét a tűzkárt szenvedettek javára ajánlotta fel – a pusztulás végeredményét dokumentálta: az üszkös, itt-ott még füstölgő romokat, köztük tétován ácsorgó, otthontalanná vált embereket, akik később modernebbül építették újjá városukat.

Divald Károly egész pályáján igen sikeres fotográfus és üzletember volt, sok elismerést szerzett, kiállításokról, neves személyektől számos elsőrendű kitüntetést kapott. 1890-ben fotográfusi működésének 30 éves, műterme fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepelve a fényképész szakma kiválóságai, tanítványai, munkatársai tisztelegtek a mester előtt. Cs. Plank Ibolyától tudjuk, hogy ekkor már Eperjes egyik legtekintélyesebb, legtöbb adót fizető, komoly vagyonnal rendelkező polgárának számított, gyakran végzett munkát jótékony célra, fénynyomdája és kiadója a város egyik leghíresebb, országos hatókörű ipari üzeme volt. Eperjesi műtermén kívül Iglón, Késmárkon, a fürdőidényben Ó-Tátrafüreden, Bártfa-fürdőn és Tátra-füreden is üzemeltettek portréműtermet és tájképüzletet, Bártfa fürdőn két villájukat adták bérbe a fürdőközönségnek. Bártfa-fürdőről 1886-ban Bártfa fürdő képekben címmel képes kiadványt, majd miután az hamar elfogyott, terjedelmesebb emlékkönyvet adott ki 70 képpel. Jelentős tőkét fektettek beruházásokra, a meglévő műintézetek modernizálására is. 1891-ben cinkográfiai osztállyal, reprodukciós teremmel 22 helyiségre növelve bővítették eperjesi műintézetüket.[24] 1891-ben hosszú, sikeres pályafutás után 61 éves korában id. Divald Károly fiaira ruházta át szerteágazó vállalkozását, akik Divald Károly fiai néven vezették a több telephellyel működő családi vállalatot, közösen használták, terjesztették apjuk szinte kivétel nélkül kitűnő minőségű fekete-fehér felvételeit, kliséit. Divald nyugalomba vonulása után is tevékeny életet élt, segített fiainak, járta és fényképezte a Tátrát, a barlangokat. 1897. november 7-én halt meg Budapesten.

Divald társként fokozatosan maga mellé emelte fiait, akik már kora ifjúságuktól kitanulták a fényképész mesterség és az üzleti élet fogásait, s apjuk halála után három fia folytatta munkásságát, a hazai képeslapgyártás legismertebb vállalkozói lettek. Páratlan sikerüket biztos tudásuk, a fénynyomatok készítésében szerzett jártasságuk és műtermeiknek világszínvonalú technikai felszereltsége alapozta meg. Ifjabb Divald Károly kezdetben az iglói, késmárki és a tátra-fürdői műtermeket vezette, majd a fővárosban folytatta apja tevékenységét. Fényképnyomda–vezetőként „új iparág meghonosításáért”[25] már 1882-ben az Országos Magyar Iparegyesület apjával együtt ezüst díszéremmel tüntette ki a 24 éves mestert. Az eperjesi műintézetet és nyomdát Divald Lajos vitte tovább, nyomdája 1910-ben már igen komoly technikai felszereléssel működött, s a fényképezés és grafikai sokszorosítás terén a szolgáltatások széles körét nyújtotta, kiállításokat rendezett és fotótechnikai újdonságok – köztük a kiránduló turisták számára legalkalmasabb kamerák – bemutatását és vásárlását is szervezte. 1894-ben a Fényképészeti Értesítőben olvasható, hogy „ajánlja mindennemű fényképek, festmények, rajzmetszetek, rajzok, architektúrák fényképezését és sokszorosítását a legjobb és legjutányosabb kivitelben. Képes mintakönyvek ingyen és bérmentve.”[26] Évente 3-4 millió képes levelezőlapot és egyéb kiadványt gyártott, melyek a Monarchia egész területén kaphatók voltak. Továbbra is fenntartotta a portréműtermet, melyben a századvég nem kifejezetten ízléses divatjának megfelelően a környék nevezetességei, a Csorba tó, vagy a Magas Tátra festett háttere elé állította modelljeit. A mai néző számára groteszkül hat bátyjának, ifj. Divald Károlynak felvétele is, hogy a fényképezőgépével a hegyeket gyakran járó fotográfus a műteremben festett Tátra és műsziklák előtt fényképezte vadász öltözetben dr. Szontágh Miklóst, a magyar turisztika kiváló úttörőjét, a Magas Tátra nem egy neves pontját elsőként feltáró és leíró tudós orvost, vagy egy kiránduló társaságot. Divald Adolf bátyjainál szerényebb karriert futott be, Bártfán és Bártfa-fürdőn dolgozott, az ottani fényirdát és tájképboltot vezette, portréfényképezéssel, sokszorosítással és képeslapok gyártásával, apja felvételeinek forgalmazásával foglalkozott.

Apja fővárosra vonatkozó terveit – hogy irodát és kiadóhivatalt állítsanak fel Budapesten – ifj. Divald Károly valósította meg. 1890-ben a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca 1-ben, a Ferenciek bazárjában nyitott fényképműtermet és fotótechnikai műintézetet nyitott, ahol előzőleg Klösz György dolgozott, majd időben egymás után több fióküzletük és kiadójuk is volt Pesten és Budán. Telefonnal rendelkező ’fényképező és grafikai műintézetének’ 1903-as rajzos hirdetése szerint készít „fölvételeket mindennemű objectumokról, rajzok, festményekről stb., fénynyomatokról, autotypia- és fototypia-clichéket, chromotypiákat, képes levelező- lapokat, stb”.[27] „fénynyomat: platin, zöld, lila és szépia színekben, színes kivitelben (chromobaryt), fényképutánzat-szerűen fényezve”[28] A verzón látható rajz a Kisfaludy utcai L alaprajzú fényképészeti- és műsokszorosító intézet udvari oldalát mutatja. Építési engedélyért beadott kérelmében ígérte, hogy a munkatermekben elhelyezkedő öt nyomdai sokszorosító gyorssajtó és az azokra rászerelt elektromotor zajtalanul fognak működni. Az emeleten lévő műterem természetes világítását a nagy ablakokon kívül egy ferde üvegtető szolgáltatta.[29] 1908-as hirdetése verzóján feltüntette kitüntetéseit: Milánói nemzetközi kiállításon aranyérem 1906-ban, a Pécsi Országos Kiállításon aranyérem 1907-ben.”[30] Ajánlása szerint műintézete különböző kivitelű – a legkülönfélébb alakú, óriási, panoráma, sztereoszkóp kiállításban is – képeslapokat, műlapokat, cinkografikai kliséket gyártottak, budapesti látképeket bemutató sorozatokat, képes díszműveket adott ki, okmányokat, díszműveket, plakátokat, árjegyzékeket állít elő. 1909-től az 1949-es államosításig a szépen prosperáló vállalat Magyar Sokszorosító Műipar Rt. néven működött.

A millenniumi kiállítás fényképészeti munkálatainak elvégzésére kilenc vezető fővárosi fényképész által alapított Fényképészek Szövetkezetének tagjai közé választották ifj. Divald Károlyt. A századfordulón a legnagyobb üzletet a képeslapgyártás és kiadás jelentette, melynek piacán mindvégig szilárd, vezető pozícióval rendelkezett. 1912-ben Monostory Györggyel néhány évre társulva[31] a századelő legtöbb magyarországi képeslapot megjelentető, 1919-ig működő hazai kiadója volt, különböző nyomdatermékek értékesítésével is foglalkoztak. Monostory 1941-ig a Lónyay u. 17-ben képeslap üzemet működtetett, hirdetése szerint „látképes levelezőlapot fénynyomatban, platin, szépia vagy négy színben és a legfinomabb fotogravür mélynyomású kivitelben 1000 darabonként barna és zöld színben a legolcsóbb árban szállít.”[32] Az általuk jegyzett képeslapok tömegével jelentek meg a harmincas-negyvenes években. Munkatársaik „Abától Zimonyig végigfényképezték a történelmi Magyarország gyakorlatilag valamennyi helységének nevezetességeit. Ahogy a Tátrát Divald képeiről ismerte meg generációk sora, ezek a képeslapok mára pótolhatatlan, s megismételhetetlen dokumentumaivá váltak a képeslapokra rögzített városok elpusztult, lebontott, átépült főtereinek, templomainak, középületeinek, utcáinak.”[33] A cég alkalmazottai a Felvidéktől Erdélyig és a Délvidékig több száz kisvárost és községet jártak be, ahol elsősorban a képes levelezőlapok gyűjtői számára legérdekesebb témákat – főtereket, főutcákat, templomokat, nevezetes épületeket – fényképezték. De nemcsak az épített környezet dokumentálása miatt érdekesek, hanem a képeken feltűnő emberek miatt is, az élet számos apró mozzanata megőrződött rajtuk. Ifj. Divald Károly apja nyomdokaiban járva maga is készített a Tátrában felvételeket, melyekből több mint száz lapot jelentetett meg nyomtatásban, 1907-08-ban adta ki a téli Tátrát bemutató színes sorozatát.

0103

Fotó: Divald Károly: A Szent Korona átszállítása a Mátyás-templomból az Országházba az Millenniumi ünnepségek alkalmából, 1896. június 8. Megjelent: Vasárnapi Ujság, 1896/24

0103

Fotó: Divald Károly: Zboró vára Bártfafürdőnél, 1878 körül © Kincses Károly tulajdona

0103

Fotó: Divald Károly: Eperjes a tűzvész után. (fénynyomat) 1887 (A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium gyűjteményéből)

0103

Fotó: Divald Károly: Csorba tó, 1880 körül (A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium gyűjteményéből)

0103

Fotó: Divald Károly: Korpona, é.n. (A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium gyűjteményéből)

0103

Fotó: ifj. Divald Károly: Brassó, Cigánynegyed, 1900 körül (A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium gyűjteményéből)

0103

Fotó: Divald Károly: Szlovákia, Magas-Tátra Felkai-völgy (Velická dolina), Hosszú tó (Dlhé pleso). A felvétel 1873 körül készült. Fortepan/Nagy Beatrix Julianna

A legkisebb Divald fiú, Kornél (1872-1931) életútjával külön tanulmány foglalkozik. 1966-ban a Magyar Nemzeti Galériában A magyar fotoművészet 125 éve[34], és 1981-ben a Műcsarnokban megrendezett Tény-Kép. A magyar fotográfia története 1840-1981.[35] című átfogó fotótörténeti kiállításokon is szerepeltek a Divaldok munkái. A Magyar Fotográfiai Múzeum fennállásának harmadik kiállításaként 1992-ben Felvidéki emberek és tájak a Divald-család fényképein címmel rendezte meg kiállításukat, és a következő évben adta ki A magyar fotográfia történetéből című sorozata 2. kötetét Divald Károly fényképész és vegyész  üvegcsarnokából Eperjesen. A Divaldok és a Magas Tátra első képei címmel. Ha csak ennyit ismerünk a Divaldok munkásságából, akkor is igazolva látjuk, hogy szerepük, jelentőségük kihagyhatatlan a magyar művelődéstörténetből. Aki a 19. század és a századforduló kultúrájával, iparával, tájaival, építészetével, műemlékeivel foglalkozik, minduntalan valamelyik Divald nevével, munkáival találkozik.

(2023. február, Tőry Klára)

Divald Károly fotókirándulása a Tátrába
Kreilisheim György: Régi magyar fényképezés Officina, 1941. (részlet)

Egy unokája így beszélte el Divald fényképező kirándulásait a tátrai csúcsokhoz és tengerszemekhez, amelyeken néha 10-15, vagy éppen húsz főből álló kíséretre volt szüksége:

A karaván szép nyári reggelen hat órakor indult el a faluból. A vezető után mindjárt ott lépkedett magyar mentében, csizmásan, tekintélyes fekete körszakállával, Divald mester. Kezében rettentő nagyságú, szöges végű botot tartott, amellyel medvét lehetett volna ölni. Ez volt a fényképezőállvány, amelyet igen elmés módon, ily csekély térfogatra lehetett összehajtani. Mögötte legerősebb segédje jött, szíjakkal vállára csatoltan viselve a hatalmas fényképező kamerát, amely testvérek közt is nyomott vagy 25-30 kilót. A mögötte haladó két tót atyafi egyike a sötétkamra sátorlapjait hurcolta, a másik meg a sátorkarókat. Külön ember cipelte egy ládában, az elővigyázatosan elcsomagolt, félméteres nagyságú és igen tekintélyes súlyú üveglemezeket. A vegyszeres ládát már két embernek kellett vállukon átvetett rúdon hordoznia igen óvatosan. A kilencedik ember a víztartályt hozta, a tizedik egy asztalt a sátorba és így tovább. A menetet egy kis inas zárta be, pepita pantallóban, rövidszárú frakkban; ő is igen nyögött szegényke a vállára akasztott elemózsiás tarisznya és a kezében tartott boros demizson súlya alatt. Na, majd visszafelé könnyebb lesz. Tizenegyre végre, sok izzadás után, felértek a csúcsra. Megvillásreggeliztek, azután a mester bevonult az időközben felállított sötétkamra-sátorba, hogy az üveglemezekre ráöntse a fényérzékeny réteget, míg odakünn egy segéd felállította a masinát. Felettébb kényes művelet volt a fényérzékeny collodion-réteg öntése és a legkisebb vigyázatlanság súlyosan megbosszulta magát. Végre, a betöltött hatalmas lemezkazettákkal a hóna alatt, kilépett a szabadba. Először hunyorgott a sötétséghez és a vörös petróleumlámpához idomult szeme, azután haragosan felkiáltott és kis híja, hogy Mózesként a sziklához nem csapta a kazettákat, törékeny tartalmukkal együtt. Az történt ugyanis, hogy amíg bent dolgozott, tejfehér köd lepte el előbb a völgyet, azután felkúszott a hegyre és most alig lehetett látni néhány lépésnyire. Nem volt mit tenni, mint várni, elfogyasztani a maradék elemózsiát és itókát, s néhány óra mulva, ismét összecsomagolva mindent, keserű szájízzel, dolgavégzetlenül visszabaktatni a faluba.

Jegyzetek

[1]    Magyarországi Kárpát Egyesület Évkönyve 1894. Igló, 1894. 9. o. Idézi: Cs. Plank Ibolya – Kolta Magdolna – Vannai Nándor: Divald Károly fényképész és vegyész üvegcsarnokából Eperjesen. A Divaldok és a Magas Tátra első képei. A magyar fotográfia történetéből 2., Magyar Fotográfiai Múzeum – VIPress Kft., 1993. 7. o.

[2]   Közli: Ambrus Lajos: Lugas. Szentek fuvarosa. Kortárs, 2000, 10/11. 66. o.

[3]   Közli: https://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/10/Divald-K%C3%A1roly.pdf

[4]    (-): Két halott. Id. Divald Károly. † 1897. nov. 7. Magyar Fényképészek Lapja, 1897. 300. o.

[5]    Cs. Plank Ibolya: Felvidéki tájak, emberek, - ahogy a Divaldok fotóin megmaradtak. Fotóművészet, 1991/4. 44. o.

[6]    (-): Két halott. i. m: 300. o.

[7]    Eperjesi Lapok, 1883. dec. 16. 50. o. Idézi: Cs. Plank – Kolta - Vannai: i. m. 16. o.

[8]    Divald Kornél: Felvidéki séták. Szent István Társulat, Budapest, 1925. 6. o.

[9]    Divald Kornél: i. m. 7. o.

[10]    (-): Két halott: i.m. 300. o.

[11]  Lásd a cikk utáni írást: Divald Károly fotókirándulása a Tátrába. Idézi: Kreilisheim György: Régi magyar fényképezés. Officina, 1941. 19. o.

[12]  Magyarországi Kárpát Egyesület Évkönyve, 1874. Késmárk, 1874. 3. o. Idézi: Cs. Plank – Kolta – Vannai: i. m. 58. o.

[13]  Bélai-barlang fotóalbum. 1887.Baradla fotóalbum. 1890.

[14]   (-): Két halott. i. m. 300. o.

[15]   Képek a Magas-Tátrából. Fényképezte Divald Károly Eperjesről / Bilder der Hohen Tátra. Photografirt Carl  Divald aus Eperies é. n. (1880 körül); A Magas Tátra, Die hohe Tatra. Divald K. Eperjes és Budapest, é. n. (1900 körül)

[16]  Eperjesi Lapok, 1879.49. sz. Idézi: Cs. Plank Ibolya: Felvidéki tájak. i. m. 45. o.

[17]  Közli: Cs. Plank Ibolya: Divald Károly https://tudosnaptar.kfki.hu/d/i/divald/divaldpant.html

[18]  Fényképészeti Lapok, 1882. Idézi: Kincses Károly: Magyar fényképészek A-tól Z-ig. Divald Károly (1830-1897).       Fotó, 1990/ápr. 170. o.

[19]  Fényképészeti Lapok, 1888. 12. 259. o. Idézi: Cs. Plank – Kolta – Vannai i. m.: 25. o.

[20]  Id. Divald Károly: Felső-magyarországi műemlékek és régiségek 1-3. Eperjes, 1888.

[21]  Divald Kornél: i. m. 11. o.

[22]  Sárosmegyei Közlöny, 1887. máj. 21. Idézi: Cs. Plank – Kolta – Vannai: i. m. 71. o.

[23]  Idézi: Szilágyi Gábor Magyar fotográfia története. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. 279. o.

[24]  Közli: Cs. Plank – Kolta - Vannai: i. m. 30. o.

[25]  Eperjesi Lapok, 1882. ápr. 29. Idézi: Cs. Plank – Kolta – Vannai: i. m. 31. o.

[26]  Fényképészeti Értesítő,1894.Idézi: http://fotomult.c3.hu/pozitiv/fenynyomat/ Történeti fotóeljárások Magyarországon.2010.

[27]  Építő Ipar, 1903.02. Idézi: http://www.magas-tatra.info/2018/01/160-eve-szuletett-ifj-divald-karoly.html

[28]  Idézi: Kincses Károly: i. m. 173. o.

[29]  Közli: Cs. Plank Ibolya: Fényképészműtermek Budapesten, Budapesti Negyed, 5. évf., 15. sz. (1997. tavasz)

[30]  Közlii: Kincses Károly: i.m. 173. o.

[31]  Divald & Monostory Grafikai Műintézet, Budapest, József u. 16-18. Közli: Cs. Plank Ibolya: i.m. 34. o.

[32]  Idézi: Magyar Fotográfia, 1926. július 14. Közli: http://fotomult.i. m.

[33]  Cs. Plank – Kolta – Vannai: i. m. 34. o.

[34]  A magyar fotoművészet 125 éve (rendezte: Magyar Fotoművészek Szövetsége). Magyar Nemzeti Galéria, 1966. november - december

[35]   Tény-Kép A magyar fotográfia története 1840-1981. Műcsarnok, 1981. december 19. – 1982. január 31.