Menü

A 19. századi magyar fotográfia legkiemelkedőbb egyénisége – Veress Ferenc élete és ritkán látott képei

24 • 01 • 28Tőry Klára

Veress Ferenc talán a legsokoldalúbb fotográfusunk, a 19. századi magyar fotográfia legkiemelkedőbb egyénisége, a fényképezés szinte minden területén nagyot alkotó, univerzális fényképész, a fotográfia elméleti és gyakorlati, tartalmi és technikai, szervezeti és társadalmi kérdéseivel komplex módon foglalkozó alkotó volt. „Pályája a fotografálás minden vonatkozásában kezdeményező és maradandó alkotásokkal átfogja az egész korszakot, összeköti a múltat a jelennel.”[1] – írta róla a kiváló fotótörténész, Fejős Imre. Ez a hosszú, és eredményekben páratlanul gazdag pálya a fényképezés kezdeti korszakától az első világháborúig ívelt. Munkásságában az ezernyolcszázas évek ötvenes-hatvanas éveiben a portréfényképezés mellett a technikai kísérletezés, a hetvenes években a tájfényképezés, a nyolcvanas években a szakírói, lapszerkesztői, kultúrpolitikai tevékenység, élete utolsó évtizedeiben pedig a színes fényképezéssel folytatott kísérletezés dominált. Monográfiaírója, Kincses Károly így foglalta össze munkásságának jelentőségét: „negyvenhat éven keresztül próbálta összeegyeztetni a hivatásos – pénzért fényképező – fotográfus szerepét az állandóan kísérletező, minden újat kipróbáló műkedvelőével. Magyarországi kortársai közül elsőként ismerte föl a fotográfia lényegi összefüggéseit, s egyedül próbálta megteremteni a fotográfia intézményi hátterét.”[2]

0103

Fotó: Veress Ferenc portréja – MNM Történeti Fényképtár Gyűjtemény. Leltári szám: 99.2. A kép digitális forrása: A Magyar Nemzeti Múzeum Kincsei (online adatbázis)

Veress 1832. szeptember 1-jén született Kolozsvárott. Apja kisbirtokos, városi tisztviselő volt. Mivel a fiú tíz éves korában elvesztette apját, a sokgyermekes család szűkös anyagi körülmények közé került, így csak az elemi iskolát végezhette el, utána aranyművességet tanult, 1849-ben készítette el mestermunkáját. De később autodidakta módon kortársai közül kiemelkedő, széleskörű műveltségre tett szert, több idegen nyelvet is elsajátított. 18 éves korában édesanyjától fényképezőgépet kapott, és valószínűleg az egyik első erdélyi fotóamatőrtől, a hátszegi földbirtokos Buda Elektől tanult fényképezni. Feltehető, hogy nagyenyedi aranyműves nagybátyjától, a műkedvelő dagerrotipista Budai Károlytól is kapott fotográfiai ismereteket. Ekkorra már többen művelték a városban a műkedvelő fényképezést, a legkülönbözőbb új technikai eljárásokkal kísérleteztek, egymás közt kicserélték tapasztalataikat, beszámoltak eredményeikről. 1842-ben Marastoni Jakab, az első pesti dagerrotípia-műterem alapítója a kolozsvári országgyűlés alkalmából a diéta résztvevőiről készített portrékat. Apor Károly báró megtanulta tőle a dagerrotípia-készítést és megvásárolta Marastoni teljes felszerelését. Veress felesége révén állt rokonságban Aporral, aki döntő szerepet játszott Veress pályájának sikeres indulásában, pályakezdésének, műteremalapításának jelentős anyagi támogatója volt. Leveleikben rendszeresen tájékoztatták egymást terveikről, kísérleteik állásáról. Veress alig múlt húsz éves, amikor 1853-ban Kolozsvárott a Fürdő utcában megnyitotta Erdély első állandó, hivatásos fotóműtermét. Szintén szoros barátság fűzte Veresst gróf Kornis Zsigmondhoz, aki szintén nagylelkűen támogatta, s akivel egy éven át közösen végezte kísérleteit. „Vállvetett buzgón igyekeztek, … eredményeként … határozott irányt, pozitív jellemet mindkettő művészete ez idő alatt vett, … képeik bámulatos haladást mutatnak. Daguerre és Thalboldt (sic!) rendszere szerint remek képeket állítottak ki, Niepce módszerével is tettek kísérleteket, … életnagyságú képek előállítását is próbálgatták.”[3] – tudósított közös munkálkodásukról a Divatcsarnok. Közel kerültek a száraz eljárás gyakorlati megvalósításához, melyet Kornis korai, 1854-ben bekövetkezett halála akadályozott meg. Veress harmadik főúri pártfogója, az erdélyi reformnemzedék vezető alakja, az Erdélyi Múzeum megalapításához kastélyt adományozó gróf Mikó Imre volt. Ő korának legkorszerűbben felszerelt laboratóriumát Veress rendelkezésére bocsátotta, és közösen is próbálkoztak az új eljárásokkal. Itt sikerült Veressnek először életnagyságú portrénagyítást készítenie.

Mikó hathatósan hozzájárult Veress műtermének fellendítéséhez, ajánlására az erdélyi arisztokrata családok szinte mind Veressnél örökíttették meg magukat. Mikó ahhoz is hozzásegítette, hogy portréiból összeállított Erdély jeleseinek fényképalbumát 1854-ben kiadhassa, majd nyugat-európai tanulmányútját, s a párizsi világkiállítás meglátogatását is támogatta. „1854-55-ig voltam szerencsés a nemes lelkű férfiúval együtt működhetni – írta Veress 1862-ben – és őszintén elmondhatom, hogy jövőmet sok tekintetben e megtisztelő egybeköttetésnek köszönhetem. Tér nyílt számomra művészetem körében korlátlanul búvárkodhatni, miután a nemes gróf akkori műterme bővelkedett a fényképészethez szükséges minden készletekben. Az erdélyi mágnások egy részét együtt készítők el. A negatív képeket később által adá nekem a gróf s ezekből nyomott képekből Albumokat készitettem előfizetés útján.”[4] 1853-ban kötött házasságot Stein Jozefával, a kolozsvári könyvkiadó, nyomdatulajdonos leányával. Felnőttkort megért gyermekeik közül Aranka 1861-ben, Piroska 1864-ben, Zoltán, aki festő és restaurátor lett 1868-ban, Zelma 1868-ban 1871-ben, Elemér 1876-ban született.

Veress műterme pár év alatt az erdélyi fotóélet valóságos központjává vált, „albumában bírja már városunk szinte minden notabilitásait.”[5] – tudósított a Hetilap. A hatvanas években már négy-öt segéddel dolgozott, tanítványai is voltak, évi jövedelme elérte a 15-20 ezer forintot, ami akkoriban igen nagy összegnek számított. 1868-ban a Sétatér utca 15. szám alatti telkére tágas, 15x5 méteres, üveg-tetejű és oldalfalú műteremmel, laboratóriumokkal ellátott új, emeletes műteremházat építtetett, melynek képét fotográfiáinak hátoldalán, az un. verzón látható rajz őrzi. A szellemi elit számos kiválósága messze földről kereste fel vendégszerető házát, híres, egyholdas rózsakertjét. Megfordult műtermében  Barabás Miklós, Jókai Mór, Laborfalvi Róza, Munkácsy Mihály, a polihisztor Brassai Sámuel jó ideig volt a kerti ház vendége. A 60-as évek Veress munkásságának legtermékenyebb időszaka, szakmai beérésének ideje. Rengeteget dolgozott, s biztos anyagi háttere lehetővé tette, hogy számos technikai újdonsággal kísérletezzen. Az idegen nyelvű szakirodalomból és levelezés útján hihetetlen gyorsan ismerkedett meg minden újítással, kipróbálta, ellenőrizte őket, s megkísérelte továbbfejleszteni, tökéletesíteni az új eljárásokat. Az 1886-ban a Fényképész Ifjak Önképző és Segély Egyletének ajándékozott 1200 kötetes könyvtárában több mint 400 fotográfiai szakmunka, a megelőző évtizedek szinte teljes német és francia nyelvű szakirodalma megtalálható volt.[6] „Ha időrendben sorra vesszük a Veress által használt vagy kipróbált eljárásokat, a fotótechnika történetének szinte teljes keresztmetszetét megkapjuk.”[7] – írta Kincses Károly. 1857-ben már ferrotípiát készített. De foglalkozott cianotípiával, a szénfénykép-kezeléssel, fénynyomatokkal, Woodburry-féle dombornyomatokkal, majd készített száraz emulziós lapokat is.[8] A legkülönbözőbb anyagokra készített fényképeket: „Az általam feltalált kezelési móddal könnyen készíthetek porcelán, fa, ércz és írlapra fényképeket: továbbá szintén az általam feltalált, mesterségesen előállított elefántcsonton is igen szépen veszik ki magokat ezek a fényképek, állandóságuk annyira szilárd, hogy a vízzel tisztogatást is eltűri.”[9] – írta Veress. A külföldi feltalálóktól függetlenül, több éves kísérletezéssel rájött az email-emulzió titkára, égetőkemencét épített, tőle ismerjük hazánkban az első szignált fotókerámiát. 1869-től sorozatban gyártotta porcelán vázáit, dísztárgyait, melyekre égetett eljárással kerültek a fényképek.[10] Az 1879-es székesfehérvári Országos Ipar- és Terménykiállításon bemutatott több mint 300 fotókerámiája díjazásban részesült.

0103

Fotó: Veress Ferenc: Férfiportré (talbotípia negatív-pozitív) 1856 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Veress Ferenc: Sztánai töltés 30 méter magas hossza 200 méter, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

0103

Fotó:Veress Ferenc: Brassai Sámuel © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Veress Ferenc: Önarckép. 1880 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

Eközben kitartóan kísérletezett tovább a száraz emulziós eljárással, s 1859-ben már fontos állomást jelentő módszerrel készített felvételeket a száraz eljárás megvalósulásához vezető úton, de eljárásának módját, pontos vegyi összetételét nem ismerjük. „Én azokat … úgynevezett száraz collodium kezeléssel készítettem. Mit ismét rendkívüli haladásnak kell neveznem. … Az én kezelésemre útravinni semmi egyebet nem kell, mint egy szétszedhető sötét szekrényt orthoscopcsővel és elegendő érzékeny üveglemezt. E lemezek este vagy nappal sötétben halványsárga világnál készítődnek, lehet egyszerre 25-50 darabot érzékenyíteni, mely tulajdonságukat három-négy hétig megtartják, minélfogva a művész két-három hétig járhat, a kívánt pontokat, tájakat és vidékeket levenni, s miután hazatért, otthon idézheti s állíthatja elé a még láthatatlan képeket minden akadály legkisebb hiba nélkül.[11] Ismereteinek első összegzéseként 1859-ben a Kolozsvári Közlönyben jelentette meg első írását A fényképészet (photographia) haladása napjainkban[12] címmel.

Az általa tökéletesített eljárás biztosította annak technikai lehetőségét, hogy 1859 és 1873 között megvalósítsa életműve fényképanyagának legnagyszerűbb részét. Előbb Kolozsvárt és környékét fényképezte.  Az Erdélyi Múzeum Egyesület megbízásából 1859–1860 között Kolozsvár Képekben címmel készítette 45 képet tartalmazó albumát: „sikerült nekem Kolozsvár szebb pontjait levéve, azokból két kötet művet kiállítanom, … (melyeket) az ugynevezett száraz collodium kezeléssel készítettem.”[13] Ezután Erdély más tájairól, műemlékeiről, városairól, ipari létesítményeiről készített több száz képből álló, kiváló technikai kivitelében és a képek megformáltságában egyaránt remek sorozatot, melyekből több albumot állított össze. Néhányuk acélmetszet formában különböző könyveket illusztráltak, egyeseket 1871-től képes levelezőlap formájában terjesztettek. E monumentális munkájánál is messzire néző célt tűzött maga elé: a fénykép dokumentumértékének felhasználásával a mulandó dolgokat kell megörökíteni. „Vannak jelenségek a természet millió és millió tüneményei közt, melyek alig hogy megvillannak előttünk, már is eltűnnek a nélkül, hogy ezekről biztos fogalmat szerezhettünk volna. A fényképész azonban ott áll apparátusával a jelenség és a tünemény előtt, egy kis kézmozdulat és már meglopta a természet titkát.” írta.[14] Már az 1859-es párizsi világkiállításra kiküldött, Kolozsvárt bemutató képekből összeállított képalbumot is az akkor alakult Erdélyi Múzeum számára készítette. 1860-ban más művészek számára is meghirdette az értékek megőrzését: „Célom az Erdélyi Múzeum némi legalább szóbeli ajánlással gyámolítása mellett regényes fekvésű, történelmi tájakban s festői pontokban gazdag kis hazánkat beutazva egy nagyszerű képgyűjteményt állítani ki s így történelmi nevezetességeinket úgy, mint azok ma még fennállnak, de holnap, holnapután már semmivé lesznek, szerény művészetem által a jövőnek átadni. Megérem-e valaha, vagy vágyaim más művész barátaim példájaként örök kegyes óhajtás marad, az idő mutatja meg.”[15]

0103

Fotó: Veress Ferenc: A Piarista (egykor jezsuita) templom fõoltárán a Könnyezõ Szûz képével, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

0103

Fotó: Veress Ferenc: Lutheranus imaház belsője, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

0103

Fotó: Veress Ferenc: Sztanai munkálat nyugotról, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

0103

Fotó: Veress Ferenc: Stanai töltés alatti kanális, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

Két év múlva Az Ország Tükrében fordult felhívással az országban működő 200-250 műtermi fényképészhez, kitágítva a dokumentálandó, megőrzendő dolgok körét: „Fényképészeink nagy szolgálatot tehetnének honjuknak azáltal, ha a tudomány, művészet, ipar és kereskedelem mezején kitünt kisebb-nagyobb nevezetes egyéneket levéve és összegyüjtve albumokba beadnák a hazai múzeumoknak. … Másik nagy szolgálatot tehetné a hazai fényképészet a hazai történelemnek úgy, ha minden olyan régiségeket, várakat, ó-kastélyokat, templom-romokat, barlangokat stb. amíg még fennvannak, de csak egy tized múlva is eltünhetnek fényképészetileg levenne és a jövő kornak hátrahagyná. … Azt is elgondoltam, mily célirányos lenne egyúttal azon régi okmányokat és mürégiségeket is levenni, amik szétszórtan hevernek egyes családoknál, s aminek legalkalmasabb helyei múzeumaink lennének.”[16] E cél megvalósításáért Veress 1865-től az Erdélyi Múzeum Egyesület fényképészeként tevékenyen kivette részét a munkából. Magyar, román és szász tagokból álló bizottságot hívott életre, hogy ennek kijelölése alapján lefotografálja Erdély legkitűnőbb fiait az Erdélyi Múzeum részére.[17] A kolozsvári albumok után Kolozsvárról és környékéről állított össze főként épületfotókat tartalmazó albumokat, melyekből a Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében őrzött, 56 darab képet tartalmazó albumot Erzsébet királynőnek ajánlotta fel. Kezdeményezését még a millenniumi kiállítást előkészítő országos felbuzdulás idején is hiába próbálta meg országos méretű akcióvá kiterjeszteni.

1869-ben több olyan albumot készített, melyekben Kolozsvár határain túl, Bonchidán, Torockón, a Tordai hasadékban és Sztánán készült képei is helyet kaptak. Tájképein egyaránt fényképezte a letűnt korok emlékeit, a történeti tájakat, látképeket. a természet alkotta különlegességeket. Emellett előszeretettel fényképezte a modern kor létesítményeit, az ipari tájakat, létesítményeket, korának figyelemreméltó technikai megoldásait, vasúti töltéseket, alagutakat, bányaüzemeket. Különösen érdekesek, újszerűek a Sztána mellett épülő vasútvonalról készült fotók. A sztánai töltés oldalán a talaj lemosódását megakadályozó rőzsekötegek négyszögletes hálójának kiemelése érdekes geometriai rajzolatot ad a kompozíciónak. Radnán az ólomolvasztó műhelyeket ábrázoló képén a fenyves sötét tömege alatt súrlófényben kiemelkedő épületek, a kanyargó patak csillámlása és a fölöttük kiáramló gőzfelhő finom tónusai a következő évszázad formanyelvét előlegezik meg. Akárcsak a Kormaja-völgy a Meleg-Szamosnál képe, melyen nagy, sötét és világos foltok erőteljes kontrasztja emeli ki a folyó látványos kanyarulatát és a vele párhuzamosan haladó utat. Laboránsával, Hajós Jánossal lóháton bejárta Erdély középső területét, a Körös, a Meleg-Szamos, és az Aranyos folyó völgyét, Radna, Beszterce és Naszód vidékét, Kolozs, Fehér és Hunyad megye nevezetességeit fényképezte. 25x30 cm-es üveglemezre 156 darab, kiváló minőségű felvételt készített a legszebb tájakról, műemlékekről, város- és falurészletekről, ipari létesítményekről. „1871-72-ben hazánk erdélyi részének egyharmadát vettük le, s a képekhez költött népmondákat is összegyűjtöttük. A képeket, 144 darabot, a bécsi nemzetközi kiállításon állítottuk ki, s mert száraz eljárással valának készítve, nem vala versenyzőnk.”[18] Valószínű ekkor készült képei közül való az a 66 erdélyi tájképe, melyek a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeumban találhatók, s albumot alkothattak, valamint a Nemzeti Múzeum gyűjteményében lévő 12 kép. Albumai túlnyomórészt elvesztek, így az 1869-es párizsi általános fényképkiállításra küldött összeállítás is, de a Bécsi Fényképészeti Társulatnak ajándékozott mappa 11 képét Bécsben a Höhere Graphische Leh- und Versuchsanstalt őrizte.[19] Ajánlásának szövege szerint: „Egy néhány erdélyi tájkép, száraz kezelésmóddal készítve miket itt bekötve a Bécsi Fényképészeti Társulatnak szives üdvözlet és emlékül ad Veress Ferencz fényképész. Kolozsvárt. Május 1.1873.”[20]

0103

Fotó: Veress Ferenc: Kormaja Völgy, 1872 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Veress Ferenc: A kolozsvári Kereskedelmi Akadémia építése, 1886 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Veress Ferenc: Ólomolvasztó műhelyek Radnán.,1872 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Veress Ferenc: Boldogfalvi régi román templom, 1872 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

Veress hosszú életpályájának következő évtizedeit elsősorban hihetetlen energiát fölemésztő szakírói, lapszerkesztői, kultúraszervezői, tanítói, ismeretterjesztői tevékenység és a színes fényképezéssel folytatott lankadatlan kísérletezés töltötte ki. Veress figyelme nemcsak a szakfényképészek, hanem a fotográfiával műkedvelésből vagy tudományos céllal művelők felé is fordult, 1880-ban a régi Műcsarnokban megrendezett első hazai Műkedvelő Fotográfiai Kiállítás egyik szervezője volt. Az 1880-as években a magyar fotográfia szakmai légkörét az elszigeteltség, közöny, széthúzás, egymással szembeni rivalizálás, sőt, ellenségeskedés jellemezte. Így az 1872-es tiszavirág-életű Magyar Fényképészek Egylete és az általános érdektelenség miatt mindössze két számot megért szaklapjuk[21] kivételével minden, a fejlettebb országokban már évtizedekkel előbb kialakult szervezeti háttér – egyesület, érdekképviselet, szakoktatás, szaklap, fotógyűjtemény, fotó-műkereskedelem stb. – nálunk hiányzott. Veress 1881-ben a Budapesti Hírlapban nyílt levélben fordult az ország fényképészeihez, hogy tömörüljenek egyesületbe. „E szövetkezésnek nagyon üdvös feladatai lennének. Tudomást szerezne a külföldi vívmányokról, … Tervet készítene a fényképészeti iparműiskoláról, ennek szervezetéről. … Végre ezen országos szövetkezet megkoronázná működését azzal, hogy egy szaklapot szerkesztene, s a lap fennmaradását anyagilag és szellemileg biztosítaná.”[22] Felszólítása azonban teljesen visszhangtalan maradt.

0103

Fotó: Veress Ferenc: Bonczidai park, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

0103

Fotó: Veress Ferenc: Bonczidai kastélyrész, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

1882 januárjában mégis elindította és hét éven át maga finanszírozta, szerkesztette, kiadta, nyomtatta az első rendszeresen megjelenő, igen igényes, magas szakmai színvonalú, havonta megjelenő magyar nyelvű fényképészeti szaklapot, a Fényképészeti Lapokat, melyet zömében az ő írásai töltöttek meg. Ötven címszó alatt mintegy kétszáz írása látott napvilágot, de voltak állandó munkatársai is, 44 szerző írásaiból állt össze a hét évfolyam 1740 oldalt kitevő összes terjedelme. „Lapunk czélja és iránya” című bevezetőjében írta Veress: „A fényképezést egész terjedelmében, minden ágában felöleljük az ujabb vívmányokat szemmel tartva. … A külföldi mozzanatok- és találmányokról sem feledkezünk meg, … Leírjuk kísérleteink menetét, apró részeit, … Közlünk tervezetet egy szakiskoláról, … Adunk czikkeket a fényképészetről, mint tudományról és művészetről, társadalmi életünkben való hatalmas szerepléséről, jövőjéről, … ismertetünk egyes külföldi szakmunkákat stb.”[23] A jól átgondolt koncepció alapján kitűnően szerkesztett folyóirat cikkei a fotókultúra szinte minden területét érintették. Hírrovata beszámolt minden fényképészeti újdonságról, kezdőknek és haladóknak egyaránt segített tanácsaival, technikai ismereteket, több száz receptet közölt. A technikai eljárásokat és újításokat saját kísérletei, korrekciói alapján nyert tapasztalataival kiegészítve ismertetette. Külön rovatban nyújtott kitekintést a legkorszerűbb nyugat-európai újdonságokra. Írt a fotótechnika történetéről, ismertette a fotográfia létrejöttét és a feltalálása óta eltelt 40 év különböző fénykép-előállítási kísérleteit, eljárásait. Amint az 1880-as évekre megoldódott a fényképek nyomdai sokszorosítása, a lap foglalkozott az autotípia, a fénynyomás és a többi fotomechanikai sokszorosító eljárás ismertetésével, melyek a tónusok nyomtatását tették lehetővé. A Fényképészeti Lapokban az illusztrációk készítésének magas költségei miatt évente néhány műmelléklet formájában csak kevés kép jelent meg, melyek Divald Károly fénynyomással működő nyomdájában készültek. Veress hálával emlékezett meg Divald nagylelkű támogatásáról, aki „díj nélkül érdemes műmellékletek hozzákészítésével is soha nem szűnt pártolni.”[24] Az 1885-88-as évfolyamban 47 folytatásban közölte a lap dr. Sárffy Aladár sorozatát, „A fényképészet aesthetikájá”-t, mely a fotográfia művészet-elméletének első rendszeres kifejtése volt, „melyhez fogható összefoglaló értekezés még a következő évtizedekben sem keletkezik a magyar – vagy akár a német – szakirodalomban.”[25] Sárffy értekezés-sorozata kimerítően tárgyalta a fotográfia művészeti, és a gyakorlati kérdéseihez kapcsolódó elméleti vonatkozásokat.

A lap áttekintést nyújtott a fényképészet helyzetéről, hazai művelőinek itthoni és külföldi sikereiről. Nagy figyelmet fordított a fotográfia társadalmi megbecsülésére, hangsúlyozta az egyesület és szakiskola alapításának szükségességét, fotográfiai múzeum létesítését javasolta, a szakma elméletének egyetemi szintű oktatásáért küzdött. A lap mintegy negyven előfizetővel indult, s később sem érte el számuk a százötvenet. Az utolsó évfolyamra Veress szinte teljesen magára maradt, három-négy szerző írt a lapba, és alig negyvenen fizették elő, pedig 300 előfizetővel rentábilis lehetett volna a lap kiadása. Veress vállalkozása nem volt a valóságtól elrugaszkodott, hiszen az 1882- es nyilvántartás szerint 257 fényképész és 219 segéd dolgozott hazánkban, a fényképezés ez időben hazánkban jól jövedelmező iparág volt, de a Fényképészeti Lapok még így sem tudott a szakmabeliek között megfelelő számú támogatóra találni. Az amatőr fényképezés pedig csak a száraz emulziós eljárás elterjedésével bontakozott ki széleskörűen, kiváltképp 1888 után, mikor George Eastman piacra dobta a mindenki által könnyen kezelhető, egyszerű, viszonylag könnyű és olcsó amatőr box-gépet, a hihetetlenül népszerűvé vált Kodakot. De a lap körül mégis kialakult egy lelkes, hűséges olvasói kör, akik elsősorban az értelmiség, – tanárok, tanítók, orvosok, mérnökök, tisztviselők – és az arisztokraták soraiból kerültek ki, de akadt köztük néhány fényképészmester és segéd a szakma művelői közül is. A lapban megjelent – a szakma egységét, a szakfényképészek összetartozását tudatosító, inspiráló hatású – írásoknak is szerepe volt abban, hogy 1885-ben megalakult a főként fényképész-segédeket tömörítő Magyar fényképész Ifjúság Önképző- és Segély-egylete, mely Fényképészeti Közlöny[26] címmel három éven át saját lapot adott ki, és Veress Ferencet tiszteletbeli tagjuknak választották. „A Fényképészeti Lapok jelentősége elsősorban abban mutatható ki – írta Szilágyi Gábor – hogy a szakma kialakításában komoly szervező erőt jelentett. Sokat tett a fényképészet társadalmi elismertetéséért és a fényképészet történetében első ízben ismeretrendszert szolgáltatott a szakma és a művészeti ág gyakorlásához, normákat és értékeket a tevékenység megalapozásához, valamint olyan esztétikai elméletet, amely még hosszú évtizedekig egyedülálló volt a magyar szaksajtóban.”[27] Mind ezek ellenére az ipari- és kereskedelmi minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia is visszautasította a folyóirat támogatását. Bár Veress mindent megpróbált, hogy lapját életben tartsa, ügyes szerkesztői fogásokkal, számos ötlettel népszerűsítette a folyóiratot, mégis tetemes ráfizetést fölhalmozva 1888-ban kénytelen volt beszüntetni.

0103

Fotó: Veress Ferenc: A Nagypiac, a késõbbi Fõtér északi sora, középen az 1883-ban lebontott Lábasház. Távolabb a Belmonostor utca., 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

0103

Fotó: Veress Ferenc: Bal oldalt az Andrásofszki féle harangöntöde. A kádárok céhe által védelmezett kaput 1872-ben bontották le, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

0103

Fotó: Veress Ferenc: Katonai nagy laktanya, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

0103

Fotó: Veress Ferenc: Belmonostor utca, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

Míg Veress sikeres pályakezdését az erdélyi arisztokrácia fotográfia iránt érdeklődő képviselőinek önzetlen támogatása tette lehetővé, „az 1880-as évektől Veress Ferenc személye és munkássága a szakmai irigység és meg nem értés kereszttüzébe került”[28] – állapította meg Miklósi Sikes Csaba. Ennek talán legjellemzőbb példája, hogy 1885-ben a budapesti országos kiállítás kapcsán Veress felajánlotta, hogy mindössze egy vasúti szabadjegy fejében Budapesttől Predeálig, a Kolozsvár közeli magaslati gyógyüdülő- központig vezető vasútvonal teljes hosszában lefényképezi a közelébe eső nevezetességeket. Sem megbízást, sem vasútjegyet, de még választ sem kapott. Veress szomorú következtetése küzdelmes munkásságát jellemző szállóigévé vált: „így szántottunk, vetettünk, de aratni sohasem arathattunk.”[29] Hasonló közömbösség és rosszakarat akasztotta meg a fényképezés egyetemi szintű oktatására irányuló törekvését. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem meghívására a természettudományi karon az 1881-82-es tanévben egy fél éven át egyetemi magántanárként bemutatásokkal kísért előadásokban oktatta a tanárjelöltek számára a fényképezés technikatörténetét. Honoráriumot nem kapott, s mikor a hivatalos szervek a kísérletekhez felhasznált, igen költséges vegyszerek árának megtérítésére sem találtak fedezetet, Veress önérzetében sértve lemondta előadásai folytatását. Száz évet kellett várni, míg a fotográfia végre újra helyet kapott a magyar felsőoktatásban, mint ahogy a Veress által szükségesnek tartott fotómúzeum alapítására is több mint száz évvel később került sor. 1886-ban munkásságában új műfajkén jelent meg a képtudósítás: 120 ’pillanatfelvételt’[30] készített a házával szemközi Kereskedelmi Akadémia építkezési munkálatairól.

Legnagyobb sikerét, komoly szaktekintélyek elismerését külföldön aratta a színes fényképezés terén folytatott kísérleteivel, de mivel itthon többször hiába próbált kísérletei folytatásához állami támogatást kapni, – a kereskedelmi minisztérium válasza szerint „eddigi kísérletei támogatást nem érdemelnek”[31] – kellő anyagi eszközök híján idővel elakadt kutatásaival. Fejős Imre szerint „Veress Ferenc munkásságának, egyben a kor viszonyai között vergődő zseni sorsának legnagyobb és legszomorúbb emléke a színes fényképezés föltalálásáért folytatott küzdelme.”[32] Veress 1866-tól foglalkozott az általa heliocrómiának nevezett eljárással. Különböző fémnitrátokat és kloridokat a fényérzékeny rétegbe keverve igen bonyolult vegyi összetételű, közvetlenül színérzékeny emulziót állított elő, mely a tárgy eredeti színeit adta vissza. Két évtizedes kísérletei során több mint ötszáz emulziót próbált ki, 1884-ben sikerült színes diapozitív üvegfestményekről színérzékeny celloidin papírjára elfogadható kontaktkópiát készítenie. 1889-re oldotta meg a színek rögzítését és az expozíciós időt három órára tudta lerövidíteni. Gothard Jenő csillagász, asztrofotográfus ellenőrző kísérletei szerint a felvételek a teljes spektrumot az infravöröstől az ultraibolyáig teljesen összefüggően tartalmazzák. Megfelelő eredményt elérve Veress színes kísérleteivel a nyilvánosság elé lépett, elküldte képeit és leírásait az 1889-es párizsi világkiállításra. A fényképészeti szakosztály vezetője, Albert Londe Veress találmányát alapos, az apró részleteket is elemző előadásban ismertette, s azt a következtetést vonta le, hogy „Íme, hogy színesen fényképezni a jövőben már nem lehetetlen, Veress Ferenctől Kolozsvárt készített érdekes képei bizonyítják.”[33] Felfedezése világhírt szerzett neki a szakmai körökben, de mivel a Fényképészeti Lapok kiadása és a költséges színes kísérletek felemésztették portréfényképezéssel szerzett vagyonát, nem tudta eljárását kellőképp tökéletesíteni. 1890-re anyagilag igen nehéz helyzetbe került, előbb bérbe adta híres fotóműhelyét, 1897-től teljesen meg is szüntette iparát, csak színes kísérleteit folytatta tovább. 1896-ban még kiállításokat rendezett Kolozsváron, illetve részt vett a helyi Ereklye Múzeum berendezésében.[34] Szegénységben, magára hagyatva dolgozott késő öregségéig, 1911-es utolsó színes felvételei a 6000-es sorszámot viselik. A háborús események zajában, kissé elfeledve 1916. április 3-án halt meg Kolozsvárott.

0103

Fotó: Veress Ferenc: Délről a fővásártér, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

0103

Fotó: Veress Ferenc: Farkas utca. Nemzeti Színház, Lebontották az 1930-as években, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

Veress képei méltóképpen szerepeltek 1966-ban a Magyar Nemzeti Galériában A magyar fotoművészet 125 éve[35], és 1981-ben a Műcsarnokban megrendezett Tény-Kép. A magyar fotográfia története 1840-1981.[36] című, a magyar fotótörténetet áttekintő kiállításokon. A Gödöllői Galéria 1984-ben Veress Ferenc emlékkiállítást[37] rendezett, melyet Nyíregyházán és Szolnokon is kiállítottak, katalógusában Miklósi Sikes Csaba tanulmányával. A magyar fényképezés történetének 150 éves évfordulóját A fotográfia hónapja 1989 című 12 kiállításból álló sorozattal ünnepelte a Magyar Fotóművészek Szövetsége és együttes katalógusukat A fénykép varázsa[38] címmel jelentette meg. A Vigadó Galériában Veress Ferenc (1832-1916) című kiállítás[39] volt látható. A Magyar Fotográfiai Múzeum 1993-ban tájképeit mutatta be, és A magyar fotográfia történetéből című könyvsorozatának első köteteként Levétetett Veressnél, Kolozsvárt címmel jelentette meg Kincses Károly említett Veress monográfiáját. 2012-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Megismételt pillanat[40] című kiállítása Erdély másfél évszázaddal ezelőtti és 21. századi arcát idézte meg. A kiállítás és az anyagából készült könyv[41] egymással párhuzamba állította Orbán Balázs és Veress Ferenc 1860-as, 1870-es években készült, Erdély nevezetes építészeti emlékeit és természeti nevezetességeit, festői tájait ábrázoló eredeti fényképeit Fekete Zsolt marosvásárhelyi fotóművésznek az ezredfordulón ugyanazokat a helyszíneket megismétlő, az elmúlt 150 év okozta változásokat, az enyészet, olykor a felújítás nyomait mutató képeivel. Az anyagot Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyó-szentmiklóson, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Kolozsvárott is bemutatták. [42] 2017-ben a Magyar Fotográfiai Múzeumban Veress erdélyi tájképeit,[43] a kolozsvári Történeti Múzeumban Veress Ferenc ritkán látott fotói[44] címmel Veress mintegy 300 portréját láthatták.

0103

Fotó: Veress Ferenc: Toroczkó Szt. Györgyi várrom, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

0103

Fotó: Veress Ferenc: A' Kő Toroczkó Szent Györgynél, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

Veress Ferenc sokoldalú fotográfiai munkássága mellett szépirodalommal, meseírással is foglalkozott, szenvedélyes  kertész, növénynemesítő volt, kertjében mintagazdaságot hozott létre, ahol több száz fajta rózsát, hatszázféle almát termesztett. „Veress személyiségében szerves egységet alkotott valamennyi tevékenysége, összefüggött mindaz, amihez hozzáfogott.  – írta Kincses Károly – Ahogyan a fényképészetet sem csak a megélhetés forrásának tekintette, hanem az új receptek kipróbálásától az egyesületig, a portréalbumoktól a tájképekhez kapcsolódó néprajzi gyűjtőmunkáig, a szaklaptól a fotóporcelánig a szakma valamennyi ága-bogát képes volt szintézisben látni, ugyanúgy a kertészet, a gyümölcsfák, a meseírás is a teljes élet egy-egy szeletét jelentették számára. Egyforma lelkesültséggel adta át magát valamennyi tevékenységének, a fényképészeti kísérletek ezreitől a lapszerkesztésig, az egyesületszervezéstől a rózsanemesítésig, a szépirodalomtól a gazdászati tervekig. Az erdélyi polihisztorok rokonaként képes volt – minden kudarca ellenére – teljes életet élni, az iparos-polgári életformát egyedülállóan magas szintre emelni.[45]

2021. február, Tőry Klára

0103

Fotó: Veress Ferenc: Kolozsvár keletről a Kövespatakról, 1869 © FSZEK Budapest Gyűjtemény

Jegyzetek

[1]    Fejős Imre: Fényképészetünk első virágkora. Folia Archaeologica X., 1958. 218. o.

[2]    Kincses Károly: Levétetett Veressnél, Kolozsvárt. A magyar fotográfia történetéből 1., Magyar Fotográfiai Múzeum – VIPress Kft., 1993. 9. o.

[3]    Jakab Elek: Fénysugarak napjaink borúiból. Divatcsarnok, 1855. Idézi: Miklósi Sikes Csaba: Veress Ferenc kolozsvári fényképész cseppet sem rendhagyó pályaképe. Veress Ferenc emlékkiállítás katalógusa. Gödöllő, 1984. 16. o.

[4]   Idézi: Miklósi Sikes: i. m. 17. o.

[5]   Hetilap, 1855. március 31. Idézi: Miklósi Sikes: i. m. 17. o.

[6]   Kincses Károly: i. m. 22. o.

[7]   Kincses Károly: i. m. 40. o.

[8]   Miklósi Sikes: i. m. 19. o.

[9]   Veress Ferenc: A fényképészet haladásáról, új tapasztalatokról. Kolozsvári Közlöny, 1869. május 27. Idézi: Miklósi Sikes: i. m. 25. o.

[10]   In: Fényképtárgy. Lengyel Beatrix: Törékeny kettősség. Veress Ferenc fotókerámiái a Történeti Fényképtárban Magyar Nemzeti Múzeum, 2020. 47. o.

[11]  Idézi: Miklósi Sikes: i. m. 20-21. o.

[12]  Kolozsvári Közlöny, 1859.01.04 4. Idézi: Kincses: i. m. 13. o.

[13]  Veress Ferenc: A fényképezés haladása napjainkban Kolozsvári Közlöny, 1860.11.04. Idézi: Miklósi Sikes: i. m. 37. o.

[14] Idézi: https://maimanohaz.blog.hu/2011/11/13/fotos_idezet_veress_ferenc_1832_1916 2011. 11.13.

[15]  Veress Ferenc: i. m. Idézi: Miklósi Sikes: i. m. 38. o.

[16]  Veress Ferenc:A fényképezés múltja, jelene és jövője hazánkban.Az Ország Tükre,1862. Idézi: Miklósi Sikes: i.m.31.o.

[17]  Fejős Imre: Veress Ferenc. A fényképezés magyar úttörői. Fotó, 1957/9. 216. o.

[18]  Idézi: Miklósi Sikes: i. m. 39. o.

[19]  2000-ben a Versuchsanstalt Történeti Fényképgyűjteménye az Albertinába került.

[20]  Tőry Klára: K. u. K. képek nyomában. Fotóművészet, 1984/2. 46. o.

[21]  Fényképészeti Lapok (magyar és német nyelven, szerk: Ketskeméthy Mihály, Hirschhäuter Rudolf), 1872.

[22]   Idézi: Kincses Károly: i. m. 58. o.

[23]   Idézi: Szilágyi Gábor: A magyar fényképészeti szaksajtó története. Fotóművészet. Elméleti és történeti tanulmányok. 1977. 145. o.

[24]  Fényképészeti Lapok, 1888. 12. 259. o. Idézi: Cs. Plank Ibolya – Kolta Magdolna - Vannai Nándor: Divald Károly fényképész és vegyész  üvegcsarnokából Eperjesen.  A Divaldok és a Magas Tátra első képei. Magyar Fotográfiai Múzeum  – VIPress Kft. 1993. 25. o.

[25]  Bán András: Fotográfozásról. Bevezető. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1984. 24. o.

[26]   1886-1889. Szerk.: Halász Ágost

[27]   Szilágyi Gábor: i. m. 145. o.

[28]   Miklósi Sikes Csaba: Veress Ferenc, Kolozsvár megörökítője. Korunk, 1983/5. 417. o.

[29]   Veress Ferenc: Magyarország fényképekben. Idézi Kincses Károly: i. m. 47. o.

[30]   Az 1870-es 80-as években ’pillanatnyi fotográfiának’ nevezték az 1/10-ed másodperccel készült felvételeket.

[31]   A kolozsvári Iparkamara jelentése. 1892., 1897. Idézi: Fejős Imre: i. m. 218. o.

[32]   Fejős Imre: A fényképezés feltalálása. Fotó, 1955/márc. 2. o.

[33]   Idézi: Miklósi Sikes: i. m. Katalógus, 1984. 28. o.

[34]   Közli: Petur: Történelem: Veress Ferenc 2012.06.15. https://pixinfo.com/cikkek/tortenelem-veress-ferenc/

[35]   A magyar fotoművészet 125 éve. (rendezte: Magyar Fotoművészek Szövetsége) Magyar Nemzeti Galéria, 1966. november - december,

[36]   Tény-Kép A magyar fotográfia története 1840-1981. Műcsarnok, 1981.12.19.–1982.01.31.

[37]   Veress Ferenc emlékkiállítás. Gödöllői Galéria, 1984.12.03-1985.01.10.; Megyei Művelődési Központ, Nyíregyháza, 1985. 01.15.-02.03.; Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szolnok, 1985.02.

[38]   A fénykép varázsa. 12 kiállítás a magyar fotográfia 150 éves történetéből. Magyar Fotóművészek Szövetsége – Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1989.

[39]   Veress Ferenc (1832-1916) Vigadó Galéria, 1989.09.27.-10.15.

[40]   Megismételt pillanat. Magyar Nemzeti Múzeum, 2012.07.10.-09. 23.

[41]   Fekete Zsolt: Az idő fényképe. Orbán Balázs és Veress Ferenc nyomán. Méry Ratio Kiadó, 2010.

[42]   Megismételt pillanat. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, 2013.02.03.-03.07., Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, 2013.08.02.-09.22,. Gyergyószentmiklós, 2013.03.15.-04.15., Marosvásárhely, Maros Megyei Múzeum, 2013.09.27.-11.10., Sepsiszentgyörgy, 2014.02.13.-03.13., Kolozsvár, Erdélyi Néprajzi Múzeum, 2014.09.05.-05.21.

[43]   Veress Ferenc: Erdélyi tájképei 1869-1872. Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2017.02.10-05.07.

[44]   Veress Ferenc ritkán látott fotói. Kolozsvár, Történeti Múzeum, 2017. 08.17-09.15.

[45]   Kincses Károly: i. m. 67. o.

Jegyzetek

Válogatott irodalom

Könyvei, írásai:

Fényképészeti álomképek. Kolozsvár, 1887.

In: Bán András (szerk.): Fotográfozásról. Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó, 1984.

In: Szilágyi Gábor: 150 év. A fotográfia története eredeti írásokban és képekben. Budapest, 1990.

Könyvek, cikkek Veressről:

Miklósi Sikes Csaba: Veress Ferenc kolozsvári fényképész cseppet sem rendhagyó pályaképe. In: Veress Ferenc emlékkiállítás (katalógus, összeállította: Kincses Károly,  tanulmányok: Miklósi Sikes Csaba, dr. Szakács Margit, Tőry Klára, Entz Géza, Győri Lajos, Bodri Ferenc, Kincses Károly) Gödöllői Galéria, 1984.

In: A fénykép varázsa. 12 kiállítás a magyar fotográfia 150 éves történetéből. Kincses Károly: régi erdélyi emberek, tájak Veress Ferenc fényképein. Magyar Fotóművészek Szövetsége – Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1989.

Kincses Károly: Levétetett Veressnél, Kolozsvárt. A magyar fotográfia történetéből 1., Magyar Fotográfiai Múzeum – VIPress Kft, 1993.

Fekete Zsolt: Az idő fényképe. Orbán Balázs és Veress Ferenc nyomán. Méry Ratio Kiadó, 2010.

In: Fényképtárgy. Lengyel Beatrix: Törékeny kettősség. Veress Ferenc fotókerámiái a Történeti    Fényképtárban Magyar Nemzeti Múzeum, 2020.

Fejős Imre: A fényképezés feltalálása. Fotó, 1955/2.

Fejős Imre: Veress Ferenc. A fényképezés magyar úttörői. Fotó, 1957/6.

Fejős Imre: Fényképészetünk első virágkora. Folia Archaeologica, X. 1958.

Orbán Lajos: A színes fényképezés kolozsvári úttörője. Korunk, 1959/7-8.

Fóris Pál: Adatok az erdélyi fényképezés történetéhez. Fotóművészet, 1976/2.

In: Szilágyi Gábor: A magyar fényképészeti szaksajtó története. Fotóművészet. Elméleti és Történeti tanulmányok. Magyar Fotóművészek Szövetsége, kézirat, 1977.

In: Szilágyi Gábor: Centenárium. Százéves a rendszeresen megjelenő magyar fényképészeti szaksajtó. Fotó, 1982/1.

Miklósi Sikes Csaba: Veress Ferenc, Kolozsvár megörökítője. Korunk, 1983/5.

In: Tőry Klára: Magyar fotótörténet a kezdetektől az 1870-es évek végéig. MFSZ kézirat, 1985.

Miklósi Sikes Csaba: Veress Ferenc. Fotóművészet, 1985/2.

  1. Szabó Ernő: Ótemplomok, kastélyok, romok. Magyar Ifjúság, 1985.02.15.

Kincses Károly: Fényképész polihisztor. Fórum, 1985.03.25.

Zika Klára: Veress Ferenc kolozsvári fotográfus emlékezete. Honismeret, 1985/4.

Kincses Károly: Régi erdélyi emberek, tájak Veress Ferenc fényképein. In: A fénykép varázsa. 12 kiállítás a magyar fotográfia 150 éves történetéből. Magyar Fotóművészek Szövetsége - Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1989.

Tőry Klára: Veress Ferenc. Digitális Fotó Magazin, História, 2007. január-február

Farkas Zsuzsa: Veress Ferenc: Erdélyi tájképek, 1869-1872. Fotóművészet, 2017/4.

Molnár Attila: Veress Ferenc arcai Kolozsvár tükrében. (kisfilm) 2020.10.27. https://www.youtube. com/  watch ?v=u9YhBVNN_nQ&feature=youtu.be

 

Jegyzetek

Veress Ferenc: A fényképezés múltja, jelene és jövője hazánkban (részlet)

Az ország tükre, 1862/9.

… E pályára lépésem alkalmával a fényképészet hazánkban második álláspontjába lépett. Talbot kezelésmódjának hosszadalmas tanulmányozása megtanított engem annak sok hiányaira. Elgondolhatni, hogy ott, hol ezen művészethez szükséges alaptudományok hiányzanak s maga  a művészet is alig-alig volt ismerve, mily nehéz lehetett az előrehaladás! De hiszen gyakran megtörténik, hogy amit a gyermek s fiatal éveinkben elmulasztottunk, midőn azokra később okvetlenül szükségünk van, igyekezet által, ha nem tökéletesen is, de nagymértékben kipótolhatjuk. Így voltam én is. Hamar átláttam, hogy alapos ismeretek nélkül lehetetlen előrehaladnom. Igyekeztem tehát a fényképészetet alapjában, azaz a gépeket, azok előállítási módját, s gépekhez kívántató vegytani szereket, azok alkatrészeit, vegyaránysúlyait stb. megismerni. Természetes, hogy ezek mind nehezen mentek, annál is inkább, mert efféle magyar könyveink nem valának, s idegen nyelveket nem értettem. Elhatározásomnak az a sikere lett, hogy a fényképészet elemeivel egyszerre a szükséges nyelveket is megtanultam. S csak ezek után kezdek biztosabban előrehaladni a Talbot-féle kezelési módban…

Amint Niepce javítása tanulmányozásához 1853 elején hozzáfogtam, több havi kísérletek után át kellett látnom, hogy csak későn és segédeszközök hiányában kevés eredményt mutathatok fel Eközben szerencsém volt megismerkedni a derék néhai gr. Kornis Zsigmonddal, ki szintúgy tanulmányozta a fényképészetet. A gróf engem is meg-meglátogatott, figyelemmel kísérte lépteim s ami előrehaladást tettem, s azon határozatra jött, hogy vele szorosabb összeköttetésbe lépjek, hogy együtt tanuljunk s használjunk fel minden alkalmat arra, hogy e szép találmányt hazánkban odaműveljük, hol az akkor külföldön állott. Igyekezetünk csakhamar kívánt gyümölcsöt termett, mert a Niepce-féle találmányt Legray-től javítva elsajátítottuk.

Gróf K. Zs. az akkori műkedvelők közt Erdélyben, mondhatni, első helyen állott. Gyökeres ismerete több tudományokban, feltétlen áldozatkészség az, ami őt legkivált kitüntette; ehhez járul még azon kitartó türelem, mondhatni szenvedély, ami kevesekben van meg e pályán, ami nélkül pedig boldogulni egyáltalán nem lehet. Ennek tulajdonítható, hogy e rövid év alatt elszigetelt helyzetünkhöz képest is nem csekély haladást ismertek fel azok, kik minket figyelemmel kísértek. … Mayalnak a fényképek nagyítása körül javítását illetőleg is tudtunk némi kísérleteket felmutatni.

Azonban derék gróf K. Zs. hirtelen meghala, s ez engem mélyen elkeserített, … pályám jövőjét is féltenem kellett e baleset által. … Szinte isteni intésként kapék ez időben meghívást a lelkes gróf Mikó Imre őnagyméltóságától, ki szintúgy hajlamot érzett e művészet iránt, s aki megtudva az én ahhoz való szenvedélyes ragaszkodásomat, felkére, hogy a fényképészetben némi utasításokat adjak, s egyúttal alkalmat szerze, hogy tanítva, magamat is tökéletesítsem.

1854-55-ig voltam szerencsés e nemeslelkű férfiúval együttműködhetni, és őszintén elmondhatom, hogy jövőmet sok tekintetben e megtisztelő egybeköttetésnek köszönhetem. Tér nyílt számomra művészetem körében korlátlanul búvárkodhatni, miután a nemes gróf akkori műterme bővelkedett a fényképészethez szükséges minden készletekben.

Az erdélyi mágnások egy részét együtt készítők el. A negatív képeket később által adá nekem a gróf, s az ezekről nyomult képekből Albumokat készítettem előfizetés útján s a bejött jövedelemnek egy részét a színház alaptőkéjének növelésére fordítottam…

1854-ben állítám elő az első nagyított képet egy kis képről ¾-es életnagyságban. Tudtom szerint hazánkban többen tanulmányozták a nagyítási rendszert, de eddigelő műkedvelői közül legtöbb eredményt A. K. báró tudta felmutatni. Ami engem illet, nekem évekig tartó kísérletek után végre 1857-ben sikerült egész életnagyságú képet ugyancsak kis képről nagyítva kiállítanom…