Menü

Így jönnek – Fiatal Magyar Fotográfia a Mai Manó Házban

23 • 07 • 21Hermann Veronika

Jól oldja meg a szinte lehetetlen feladatot a Mai Manó Házban rendezett Mint Te és Én – Fiatal Magyar Fotográfia című kiállítás, nevezetesen azt, hogy úgy mondjon el valamit a közelmúlttal összeérő jelenről és az ebben alkotó fiatal(abb) fotográfus generációról, hogy az ne legyen se közhelyes, se erőltetett. Ahogyan a kiállítást bevezető falszövegben is olvashatjuk: „A Mint Te és Én című kiállítás a kortárs magyar fotóművészet témáit, technikai kísérleteit, műfaji sajátosságait, valamint a médium különböző határátlépéseit mutatja be 31 fiatal fotográfus 70 korszakalkotó művén keresztül.” A tárlat diverz és egymáshoz sokszor (látszólag) kevéssé kapcsolódó munkái két emeleten, összesen öt szekcióba osztva láthatóak. Ez a – később még előkerülő – fogalmi-tematikus felosztás is arra csábít, hogy ne esztétikai vagy művészettörténeti, hanem kultúratudományi szempontból vizsgáljuk a kiállítást. A művek mögött feszülő társadalmi és ideológiai rendszerek közül véleményem szerint a két legfontosabb, hogy milyen hatással vannak a technológiai változások a fotó médiumát használó alkotókra, illetve, hogy milyen módon jelenik meg a nemzedék és a közérzet fogalma a kiállított alkotások által kirajzolt elbeszélésben. Ismét a kurátori bevezetőt idézve, „(…) levonhatóak-e bizonyos tanulságok, létezik-e nagy Kollektív Generációs Tapasztalat?”

Az utóbbira éppen a hagyomány sokfélesége és a (fotó)művészet mediális meghatározottsága miatt egyszerűbb kiindulópontokat találni. A generációs tapasztalatokat összefoglaló nemzedéki alkotások és a hozzájuk szorosan kapcsolódó coming-of-age, vagyis felnövéstörténetek először – ahogyan általában – a szépirodalomban jelentek meg. A 18. században népszerű fejlődés- vagy nevelődési regények az egyéni felnövéstörténetek társadalmi konvenciókba illesztésének morális tanulságaival szolgáltak, könnyen azonosítható és befogadható kódokkal. Már ekkor kialakul az a ma is érvényes sajátosságuk, hogy a „generációt” nem feltétlenül életkori sajátosságként, hanem a korszakra jellemző vágyak és problémák, tudások és technológiák egyfajta mátrixaként mutatják be. A 20. században a mai értelemben vett ifjúsági kultúra és az ahhoz kapcsolódó tömegkulturális rendszer megszilárdulása hozta el az alműfaj igazi fénykorát, amelynek első számú médiuma a film lett, olyan alkotásokkal, mint a Haragban a világgal vagy az Amerikai Graffiti, de például a könnyűzenében is szép számmal lehet mintákat találni. Mindennek megvolt a régiós és a magyar megfelelője is: ez a cikk a címét az 1960-as években jelentkező magyar újhullám alkotóinak a filmtörténet által „Így jöttem”-filmeknek nevezett alkotásaitól kölcsönzi.  Ezek a filmek – Jancsó Miklós: Így jöttem, Szabó István önéletrajz-trilógiája vagy Gaál István: Sodrásban, hogy a legismertebbeket említsem – egyrészt a francia újhullám társadalmi problémákat érzékenyen bemutató új alkotóihoz, másrészt a kádári konszolidáció eseményeihez és a Fényes szelek-korszak iránti nosztalgiához is kapcsolódtak. A műfaj szimbolikus alkotásai az értelmiségi szereplehetőségek, a különféle politikai rendszerekkel való megalkuvás, a makro- és mikrokörnyezetben való boldogulás alapkérdéseit mutatták be. A Mint Te és Én kiállítás felosztását és a kiállított munkákat végig nézve úgy gondolom, hogy ez a hagyomány a kortárs művészeti szcénában is jelen van, ezek a kérdések pedig ugyanúgy meghatározzák a most kiállított generáció közös tapasztalatát – ha egyáltalán létezik még. A kiállítás öt egysége a következő megfogalmazások szerint épül fel: „Kiterjesztett fotográfia, absztrakció és fototechnikai kísérletek”, „Közösségek, identitás, test- koncepciók”, „Látás és láttatás, új technológiák”, „Gyermeknevelés, gyermeki fantázia, emlékezet, család”, és „A hétköznapi dolgok dicsérete”. Terjedelmi korlátok miatt képtelenség lenne az összes munkát bemutatni, de talán érdemes néhány olyat kiemelni, amely magában hordja a sokféle olvasat lehetőségét és megvalósítja a kategóriák alkotta átmenetek rétegzettségét.

0103

Fotó: Biró Dávid: Mai Manó Ház, 2023

Noha a generációs alkotásokban mindig meghatározó az önmagaság és a megtalálható identitás kérdése, a kiállított alkotások jelentős részében úgy is tetten érhető a személyes hang, hogy a képek tárgya eltávolodik a személyesség regisztereiből. Jó példa erre az Éder Krisztián Parallax View (2018–2020) című sorozatából kiállított négy munka, amelynek mindegyike egy város(rész) neve: Los Angeles, Midtown, New York, Chugchilán, Ecuador, Bushwick, Brooklyn. A képeken olyan utcarészletek láthatók, amelyek nem az adott városrészre vagy országra jellemzőek, hanem lényegében bárhol lehetnének. A Los Angeles-i fotón szerepel egyedül emberalak, egy idősebb úr, azonban az öltözéke alapján sokkal inkább a 20. század közepét, mint a 2010-es éveket idézi. Ezekkel az eltávolító, anakronizmusokat vagy éppen tér- és korszaknélküliséget sugalló képekkel pont az elbizonytalanítás és bizonytalanság gesztusai lesznek dominánsok, miközben a hontalanság és a folytonos úton levés is tematizálódik. Ez utóbbi motívum számos kiállított alkotáson megjelenik, mint egyfajta közös érzés: a korábbi biztosnak hitt keretek felbomlása, az állandó otthon vagy éppen megértő, befogadó közeg hiánya a popkultúrában és a művészetben is meghatározza a 1980-as és 1990-es években született, mai fiatal felnőtt alkotók közérzetét. Megfigyelhető ez a New Yorkban élő Standovár Júlia kétrészes, Láncdohányzó (A szeretett függőségeimnek) című képein: az első egy kanapén lévő hamutartó képe, amely azonban négy részre van vágva, míg a második egy egészben ábrázolt kanapén heverő tortaszeletet ábrázol. A kiragadott lakásrészlet és az egyik függőség másikra való cserélésének élménye egy töredezett valóság kis darabjaként jelenik meg.

0103

Fotó: Éder Krisztián: Los Angeles, California, a Parallax View című sorozatból, 2018 chromogenic print, 100x66 cm

Gáldi Vinkó Andi Bori című képével van jelen a kiállításon, amely a Sorry I gave birth I disappeared but now I’m back című, 2016 és 2022 között készült sorozat egy darabja. A terhes női alak a víz felszínén, csillag alakban lebeg, miközben a vízre sütő nap ugyancsak apró csillagokat formál a felszínen. Roland Barthes kifejezését idézve, ezen a fotón nem a csillagokká repesztett szöveg, hanem a csillagokká repesztett kép jelenik meg, amely egyben a megváltozott várandós test alakjára is reflektál. Nem a szülő, hanem a gyerek szemszögéből jelenik meg a család Bede Kincső Önarckép Apa cipőivel (2022) című, háromrészes nyomatsorozatán. A két pár, tehát összesen négy darab fekete férficipő először csak egy elhagyott lakás és egy macska kíséretében jelenik meg, majd a másik két képen fokozatosan veszi fel összes végtagjára őket a képeken szereplő, mindössze egy fekete harisnyát viselő női alak. A félmeztelenség és a csillogó fekete kiegészítők zavarba ejtő ellentmondásban vannak a sorozat címével, amely egyébként az egész kiállítás szerepzavarokat megjelenítő attitűdjére is jellemző. Nemcsak a fiatalságból az érett felnőttkorba való átmenet tükröződik ugyanis ezeken a képeken, hanem az, a falszövegekben is kiemelt sajátosság, hogy felbomló társadalmi keretek, a létbizonytalanság, a technológiai változások és a korábbi szerepmodellek zártságának elutasítása folyamatos szerepcserékre, illetve identitáskeresésre kényszerítik a fiatal felnőtt korosztályt. A kitolódó vagy elmaradó gyermekvállalás, a kötött munkahelyek megszűnése, a szülőktől való anyagi és érzelmi függés, a klímakatasztrófa, a mesterséges intelligencia térhódítása, valamint a jövőtlenség és a folyamatosan húzódó jelen idő dinamikája jelentik ezt a bizonytalanságot, amely ezeken a generációs senkiföldjén készült alkotásokon is végig vonulnak.

Neogrády-Kiss Barnabás Cím nélkül 32 (2020), a Solitude című sorozatból kiemelt fotográfiája egy olyan önportrét takar, amelynek a teste emberi, a feje azonban egy szoboré. A gipszarcot magán viselő emberi test nemcsak a sorozat címéből tükröződő magányosságot fedi fel, hanem azt a fajta testi kiszolgáltatottságot, amely elől a társadalom tagjai egyre inkább elzárkóznak. Egyszerű lenne ezt pusztán Neogrády-Kiss személyes történetével, vagy az önmegjelenítés eleve adott esendőségével magyarázni: a tabusítás ugyanis mindig akkor erősödik fel, amikor a leginkább szükség lenne a tiltás alá eső jelenség – ezesetben a test – felszabadítására.

0103

Fotó: Biró Dávid: Mai Manó Ház, 2023

0103

Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás: Cím nélkül 32, a Solitude című sorozatból, 2020, laminált, keretezett giclée print, 150x120 cm

Az új technológiák hatását bemutató kiállításrész egyik legjobb találata Biró Dávid 2020-as Do you accept cookies? című sorozatának kiállított két darabja (#05, #01), amelyek kifejezetten szétfeszítik a hagyományos fotográfia kereteit. A sorozat az arcfelismerő rendszerek logikáját próbálja követni, amelyek a kortárs virtuális térhasználat és a megfigyelési kapitalizmus leginkább kihasznált technológiái. A művész a Punkt oldalán ezt írta sorozatáról: A sorozatban szereplő kísérletek azon a határterületen mozognak, amik az emberi és a gépi kognitív képességek különbségeit tárja fel. Milyen lehetőségeink maradtak a személyes identitásunk és adataink megőrzésére?” A digitális eszközöket készségszinten használók körében egyre inkább terjed a tudatos eszközhasználat mint trend, miközben a megfigyelésből és az állandó virtuális kiszolgáltatottságból fakadó szorongás csökkentésére újabb stratégiák jelennek meg, amelyeknek sokszor ugyancsak ehhez a térhez van köze. A közösségi oldalak, streaming-szolgáltatók és egyéb online rendszerek pont ezt használják arra, hogy ízléseket és személyes adatokat összegyűjtve sorolják be és célozzák meg a felhasználókat. Biró Dávid munkája ennek a kognitív disszonanciának a vizuális narratíváját mutatja meg, a széteső, magukat elvesztő és megtalálni akaró emberi arcok ábrázolásával. Ezzel azonban akár a test-koncepciók, akár a hétköznapi dolgok köré épülő szekciókba is elférne – itt érkezünk el a kiállítás legfontosabb erényéhez. Azért működnek jól ugyanis a művek a két emeletnyi térben, mert, noha tematikus kategóriákba vannak besorolva, valójában szinte mindegyik az összes többibe is beleillik, mintha csak egy kaleidoszkópot forgatna a látogató. Mindez pedig megerősíti a nemzedéki közérzet és generációs élményszerűség mátrix-jellegét.

0103

Fotó: Andreas Laszlo Konrath: Cím nélkül (Joe Polaroid, #01), 2005–2008, polaroid, 4"x5" (10x13 cm)

0103

Fotó: Perlaki Márton: Szülők (kék), 2018, akril, szén, papír, 131x163 cm kerettel

0103

Fotó: Klenyánszki Csilla: Balance Nr.1, 2022, C-print, 60x80 cm

0103

Fotó: Kis-Kéry Anna: Virágcsendélet, 2022, fotótapéta, 100x135 cm

Jegyzetek

Mint Te és Én – Fiatal Magyar Fotográfia
Mai Manó Ház
2023. május 24. – augusztus 19.
Kurátor: Sárvári Zita