Menü

Az első magyar fotóalbum készítője – Rosti Pál (1830–1874 ) élete és képei

22 • 12 • 18Tőry Klára

Rosti Pál[1] a távoli, egzotikus vidékeket sokoldalúan, tudományos igénnyel megismertető, gazdagon illusztrált 19. századi útikönyv-készítés egyedülálló hazai úttörője volt. Egyben a korabeli táj-és városfényképezésnek – a nemzetközi fotótörténet-írás által is – magasra értékelt korai művelője, aki a fotográfia feltalálásának nyilvánosságra hozatala után 18 évvel már igen magas színvonalon művelte e műfajt. Uti emlékezetek Amerikából című földrajzi, művelődéstörténeti, néprajzi ismeretekben gazdag útleírását és képalbumát, a Fényképi Gyűjteményt „nemcsak a magyar, hanem az egyetemes kultúra és fotóművészet egyedülálló értékei között is hely illeti. E korszakból alig akad ilyen egységes, hasonló művészi fokon kivitelezett fotógyűjtemény.”[2] – állapította meg joggal Szilágyi Gábor.

A távoli tájak, városok, műemlékek ábrázolása iránt a polgárosodott nyugati országokban széleskörű közönség érdeklődött. A vállalkozók hamar felismerték és hasznosították, hogy – mintegy az utazás élményét pótolva – rajzok, metszetek, majd a fényképes albumok a világ négy tájának szépségeit, nevezetességeit, kuriózumait hozták a gyűjtők otthonába. A fotográfiákat kezdetben nyomdai sokszorosíthatóságuk megoldatlansága miatt rajzolók másolták le, s leggyakrabban fa-, réz- és acélmetszetekbe, litográfiákba átrajzolva sokszorosították, vagy a dagerrotípiák esetében a kép vonalait bekarcolva, mélynyomású dúcokká alakítva, savval maratták, majd nyomtatták a dagerrotípia lemezekről a képeket. Már a dagerrotípia-korszakban is nagy példányszámban, több kiadásban jelentettek meg nyomtatásban számos, nagysikerű, albumot a műkedvelő fotográfusok képeiből összeállítva, melyek távoli, egzotikus, országok tájait, műemlékeit mutatták be.  Nálunk azonban – különösen a szabadságharc bukása után – az általános tőkehiány, a hazai ipar háttérbe szorítottsága, fejletlensége nem tette lehetővé az ilyen nagystílű vállalkozásokat. A költséges kulturális cikkek fogyasztóinak létszáma sem volt elegendő a kifizetődő nagy példányszám kibocsátásához. Gazdasági-társadalmi elmaradottságunk mellett a korai felvevőanyagok kidolgozásának a felvétel helyszínén történő, igen bonyolult eljárása is indokolta, hogy Rosti előtt fotográfusaink közül csak igen kevesen vállalkoztak a portréműtermen kívüli munkára. Csupán 1846-47-ben Vahot Imre Magyar Föld és Népei című negyedéves folyóiratának, valamint Kubinyi-Vahot Magyarország és Erdély képekben című, 1853-ban nyomtatásban kiadott albumának – feltehetőleg Varsányi János pesti mérnök dagerrotípiái alapján készült – metszetanyaga mutatott be hazai tájakat, vidéki városaink műemlékeit, régészeti ásatásokat, néprajzi ábrázolásokat.

0103

Fotó: Rosti Pál 1864 körül. Albumin. Schrecker Ignác felvétele. Akadémiai Album, 1865. Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára

Rosti Pál rövid, mozgalmas életpályája bővelkedett kalandokban. 1830. november 22. előtti napokban[3] született Pesten a nagy-múltú barkóczi Rosty földbirtokos nemesi család negyedik gyermekeként. Felmenői a gazdálkodás mellett katonai vagy közigazgatási pályán többnyire vezető tisztségeket töltöttek be. Családja nem a ’Pató Pálok’, hanem a haza és a köz javát szem előtt tartó, azért cselekedni, áldozatot vállalni tudó 19. század eleji reformnemesség mentalitását képviselte. Anyja Eckstein Anna, apja Rosty Albert, Békés megye főjegyzője, majd alispánja volt. Művelt, irodalom-, színház- és zeneszerető emberként már Pesten, az 1830-as évek végén a Nemzeti Színház drámabíráló bizottmányának volt tagja, később az operai tagozat vezetőjeként tevékenykedett.

Amikor az országgyűlésben a közteherviselést felvetették, önként mondott le nemesi kiváltságairól, birtokai adómentességéről, s kiállt a magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása mellett. Pestre költözésükkor Pest megye táblabírájává nevezték ki. Otthonuk, a pesti Rosty palota a fiatal liberális demokrata szellemiségű centralista értelmiségi kör társasági összejöveteleinek egyik központja volt. Nem véletlen, hogy a csoport két vezéregyénisége egy-egy Rosty lányt vett feleségül. Ágnes – Eötvös Loránd édesanyja – báró Eötvös József író és politikushoz, az első felelős magyar minisztérium vallás- és közoktatási miniszteréhez, Ilona Trefort Ágostonhoz ment feleségül, aki 1872–1888-ig volt vallás- és közoktatási miniszter.

Rosti Pál igen gondos oktatásban-nevelésben részesült. Magántanárok segítségével sajátította el a magasabb műveltség alapjait, melybe a zene, az irodalom és a természettudományok megszerettetése, több idegen nyelv elsajátítása, különböző sportok művelése egyaránt beletartozott. Matematikára és földrajzra az Amerikába 1851-ben kivándorolt[4] Vállas Antal akadémikus oktatta, aki 1840-ben – mai ismereteink szerint – elsőként ismertette meg a Tudós Társaságot a dagerrotípia készítésével, s előadása szemléltetéséül két dagerrotípia-felvételt készített. Feltételezhető, hogy Vállas keltette fel Rosti érdeklődését a fotográfia és az amerikai földrész megismerése iránt. Az ifjú Rosti nemcsak a felsőbb körökbe volt bejáratos, hanem a kor legkiválóbb szellemi nagyságaival is közeli kapcsolatba került. Látókörét kiváltképp nagy műveltségű, világot járt sógor-barátai, Eötvös József és Trefort Ágoston tágították, s talán az utazás iránti vágyat is ők erősítették meg benne. Tőlük eredeztethető az a meggyőződése, „hogy népeket és országokat, szokásokat … nem könyvekből és leírásokból, hanem önmagukból, a helyszínén s figyelmes beható vizsgálás után lehet csak megismerni.”[5]

Egyes, korababeli dokumentumokkal nem alátámasztott életrajzírója szerint[6] a szabadságharc idején a Károlyi-huszárezredben harcolt, s tekintélyes rokonai tanácsát követve, Trefort Ágoston társaságában külföldre távozott. Az emigráció éveit nem tétlenül álmodozva, vagy terméketlen vitákba bonyolódva töltötte, mint sokan mások sorstársai közül. Négy évig Münchenben az egyetem természettudományi karán főként kémiát, majd gazdászatot is tanult. Hazatérve Pesten földrajzi, archeológiai és néprajzi tanulmányokat folytatott, 1854-55-ben Angliát és Franciaországot utazta be, hogy – mint írta élményeit „gyermekkori álmodozásaimat is valósítsam, … hogy tervezett utazásomhoz megszerezzem a kellő ismereteket, s előkészületeket.”[7] Párizsban tudatosan, azért tanult meg fényképezni, hogy utazása során földrajzi és természettudományos ismertetéseit a kor legkorszerűbb dokumentációs eszközével, hiteles fotográfiákon alapuló képekkel illusztrálja: "… el nem mulasztanék egy alkalmat sem, hogy olyan tapasztalásokat és ismereteket szerezzek, amelyek egykor hazámnak és honfitársaimnak hasznára váljanak. E czélból tanultam meg Párizsban a fényképészetet és a módot az utazás közben használni”[8] … „Nézetem szerint – írta könyve előszavában – a földismeret terjesztésére alig van hathatósabb eszköz, mint ha jellemző, hű rajzok által a különböző éghajlatok egyes tájairól, városairól, építményekről, növényekről sat. világos képet nyújtunk.  Vándorlásaim egyik főfeladatául tekintém eszerint az ily nemű képeknek a fényrajz útján való előállítását.”[9]

0103

Fotó: Rosti Pál: Hacienda de azucar, a caracasi völgyben. (Venezuela) 1857

0103

Fotó: Rosti Pál: Calle de sociega, Caguában. (Venezuela) 1857

Több éves, alapos felkészülést követően 1856. augusztus 5-én Le Havre kikötőjében szállt hajóra élete két évét[10] kitöltő nagy kalandjára, az amerikai utazásra. De nem kalandvágyból, szórakoztató időtöltésből utazott, hanem müncheni professzora, a földrajztudós és természetkutató Alexander Humboldt albuma[11] inspirálta, akinek közel 60 évvel korábban megtett útjának mintájára tervezett útvonalán, tanára publikációira is támaszkodva értékes ismereteket akart szerezni. Célja az volt, hogy élményeit útikönyvében és fényrajzain közreadva, messze tájak kultúráját megörökítve hazájának becsületére váljék, s az elnyomott nemzet művelődését szolgálja. Szellemi tőkét gyűjtve, megismeréssel, tudással akarta a reformkor és szabadságharc eszmeiségét továbbvinni. „Kedves hazámban minden nemzeti törekvés, haladás, fejlődés lenyügöztetvén, elnyomatván: a bilincsbe vert irodalom, a tudomány s művészet volt azon egyedüli tér, … azon egyedüli eszköz, melynek rendületlen fejlesztésével remélhettük, … hogy a magyar nemzet gyarapodását, a korszellemmel való haladását, de sőt lételét biztosítani fogjuk.”[12] írta útikönyve előszavában.

0103

Fotó: Rosti Pál: Belseje egy kávé ültetvénynek (El Palmar, Venezuela), 1857

Közel fél évet töltött az Egyesült Államokban és Kanadában, de itt szerzett élményeiről nem számolt be útikönyvében. Talán azért, mert „ott nem annyira a természet szépsége köti le figyelmünket, mint inkább az európaiaktól egészen elütő társadalmi viszonyok, politikai intézmények s fejlemények…”[13] Később, 1867-ben a Hazánk s a Külföld című hetilapban több folytatásban közölt New York-i beszámolójából az olvasók megismerkedhettek az Egyesült Államok történelmével, földrajzával, lakóinak szokásaival, viselkedésével. Rosti a nyugati országok fejlődésének vívmányairól szólva a hazai viszonyokkal szembesítette azokat, hogy az összevetésből olvasói érvényes tanulságokat vonhassanak le. Leírásai közül kiemelkedik a Niagaránál megélt hatalmas élmény túlfűtött lelkesedéssel teli megörökítése, amely azonban nem mellőzi a tudós alaposságával leírt geológiai elemzést sem.[14] Cikksorozatában kitűnt idegenkedése, a jenkik modorával, életstílusával szemben. Könyvében Havannából indítja és mexikói élményeivel zárja beszámolóját. Igazából Közép-Amerikában izgatta Rostit a kutatói szenvedély, hogy idegen országok földrajzi és történelmi adottságait, népeit, viselkedésüket, szokásaikat megismerje, összevesse az Európában és itthon tapasztaltakkal. Fotográfusi ambícióit is kizárólag itt élte ki. „Tudományos tárgyalásokkal, vagy mélyebb búvárkodásokkal szíves olvasóimat nem fárasztom, … másrészt nem bocsátkoztam hajmeresztő kalandok, vagy más eféle episodok leírásába, mert óvakodtam az elbeszélő utazót regényhőssé alakítani. Minden törekvésem abban összpontosult, hogy azon benyomásokat, melyeket rám vidékek, növényzetek, emberek s ezek társas viszonyai sat. gyakoroltak, minél elevenebb s természet-hívebb színekkel lefesthessem s íly úton honfitársaimnak a tapasztalatokról lehető legtisztább fogalmakat, s a valóságnak híven megfelelő képeket s tudósításokat nyújthassak.”[15] – írta.

0103

Fotó: Rosti Pál: A nagy Zamang Turmeo mellett. (Venezuela) 1857.

1857 januárjában ért Havannába. Ettől kezdve 1858 áprilisában Veracruzból New Orleansba történt hajóra szállásáig részletesen beszámolt Közép-Amerikában megtett útjáról, melynek során bejárta Kuba, Venezuela és Mexikó számos érdekes vidékét. Rosti útjának kronológiáját[16] monográfusa, Kincses Károly állította össze Rosti naplójának töredékei, korabeli újságcikkek, levelek segítségével[17]. Rosti a legteljesebb alapossággal térképezte föl az általa beutazott földrészeket.  Nemcsak számunkra, hanem Európa-szerte kuriózum volt mindaz, amiről leírásaiban és képeiben beszámolt. „Ez nap láttam először a forró-égalji természet gyönyörű növényzetét, ez nap élveztem először ezen éghajlat kellemeit. A természet, az emberek, nyelvük, szokásaik, modorok, színük, minden, de minden oly újdonatúj volt előttem, hogy szinte belekábultam s nem szűntem meg bámulni.”[18] – lelkendezett Havannában. A kubai főváros színes, mozgalmas világa nagy hatással volt rá. A város gyors és kényelmes közlekedési eszköze, a volante nevű kétkerekű lovas hintó, melyet „itt mindenki, szín-, rang-, faj- s nemkülönbség nélkül” egyaránt használ, … Habana egyik jellemző vonása, s beleillenék a város czímerébe.”[19] Leírásai és fényképei egyaránt igen szemléletesek. A tudományos megfigyelések mellett mindenhová ellátogatott, hogy a város igazi hétköznapjaiba is belepillanthasson. Bemutatta viseletüket és szokásaikat, ünnepeiket és munkájukat, hogy milyen vidékeken, városokban és házakban élnek, milyen éghajlati, növényi és állati kultúra veszi körül őket, gyönyörködött a délszaki piac virágaiban, gyümölcseiben, zöldségeiben. A mindennapi élet éles-szemű megfigyelőjeként színes, élvezetes képet festett: „A reggeli órákban nagy a mozgalom Habanában, mert mindenki siet, sürög, forog, dolga után lát, hogy aztán a dél hevét szobájában tölthesse. … A tenger partján s a szomszédos szűk utczákon, hol raktár raktárt, s iroda irodát ér, a kereskedelmi mozgalommal mindig együtt járó szeny s lárma közepette a volantek csak nagy üggyel-bajjal kerülgetik a teherhordó öszvéreket, s szekereket. Az utasra nézve szerfölött érdekes egy idegen város piaca. … Alkalmunk van egyszersmind eredeti alakokat, idegen szokásokat, festői csoportozatokat szemlélhetni. … Habanában a marhahúst is a piaczon vágják, a tehenet is a piaczon fejik. Ott jelenik meg a panadero vagy sütő is, többnyire szerecseny fiú, ki fején nagy kosarat czipel, európai lisztből sütött kenyérrel; mellette a szerecseny nő ananászt, narancsot … és más többféle forró-égövi gyümölcsöt hordoz fej-kosarában.”[20]

0103

Fotó: Rosti Pál: Mexikó általános nézete

Két hónap múlva Venezuelába vitt az útja, a Caracas környéki hegyeket-völgyeket járta.  „Nagy sétákban megjártam Caracas szép hegyeit, völgyeit és a gyö­nyörű fekvésű város legérdekesb pontjait fényképeztem.”[21] – írta. Vasút, vagy postakocsi arrafelé akkoriban nem lévén – tájfelvételei kedvéért tett útjain – nem csekély technikai nehézséggel kellett megbirkóznia. „A fényképi szereimmel igen meg voltam akadva, mert ezeket nem lehetett rendes cargákra osztani, úgy, hogy nagy türelemre volt szükségem, míg négy darab öszvérre felrakhattam azt”[22] – mesélte. A szemközti hegyoldalt megmászva, rálátásból gyönyörű, messze távlatú, a trópusi atmoszférát érzékeltető képet készített a caracasi völgyről. A hegyeken átkelve az élővilág változatossága ragadta meg: „Nagy behatással volt rám a növényzet folytonos változata, új meg új alakokbani dúsgazdagsága. Majd minden völgynek, minden gerincznek megvolt sajátságos növényzete, minden lépten-nyomon új fákra, virágokra s kuszályokra akadtam. Különösen meglepett, gyönyörködtetett egy erdei fa, melyet szép virágai, és törzséből készített pompás tárgyak miatt a bennszülöttek nagyra becsülnek.”[23] Rosti igen fogékony volt a természet szépségei iránt. „Az utak mentében egybefonódott széles leveleikkel oly gyönyörű, árnyékos lugast képeznek, melynek képét csak mesterkéz festheti”[24] – teszi szemléletessé az araguai völgyben a kávéültetvényeket árnyékukkal védő banánfák sorát. Az Orinoco völgye felé tartva, kávé- és cukornádültetvényeken áthaladva Turmeo mellett kissé alulnézetből fényképezte egyik legszebb képét a trópusi ország fa-különlegességéről, az óriás zamangról.[25] Így a terebélyes fa hatalmas, ovális koronája sziluett-szerűen kiemelkedve az ég fehér hátterébe rajzolódik, ága-boga teljesen beszövi az égboltot. Ezáltal Rosti bravúrosan küszöbölte ki a korabeli fotónyersanyag súlyos hátrányát, a színérzéketlenséget, melynek következtében a szemmagasságból készült fényképeken az égbolt túlexponálódva, részlettelenül fehéren jelentkezett volna.

0103

Fotó: Rosti Pál: A székesegyház keleti mellék portálja. 1857

A llannók füves pusztaságát elhagyva, az esőerdőkkel szegélyezett Orinoco folyón tett hajóút után Trinidad szigetét érintve Mexikóba hajózott. Nyolc hónapos mexikói tartózkodása során készítette felvételeinek kétharmadát. Itt a bejárt vidékek egzotikuma, etnográfiai érdekességei, a táj, a növényvilág szépsége mellett megörökítette a spanyol korszak monumentális templomait, palotáit, de különösen a letűnt kultúrák maradványai érdekelték, mint ezt mexikói épületekről, romokról, temetőkről készült remek felvételei bizonyítják. Közülük monumentálisan nagyvonalú kompozíciójával a tlalmanalcói temetőről és kolostorromról felülnézetből készült képe emelkedik ki. A 10. századi Xochialco-i azték templompiramis tetején álló, teo-calli elnevezésű, naptár-faragásokkal díszített építmény romjait látogatva mind a négy oldaláról lefényképezte, mintha restauráláshoz kellett volna dokumentációt készítenie. „A fényképezés e romok közt sok nehézséggel járt; … egyes mimoza-bokrok, euforbia fák utban álltak, ezeket mellőzni, a bokrokat nyesni, maquey s pozsgárokat irtani, kőhalmokat eltakarítani kellett, s e munkához csak egyedül voltam arrierómmal. Azonkívül a forróság e kőhalom közt nyomasztó s egy ital vízhez sem juthattunk. Temiscoról reggel 3 órakor indúltunk volt, s 8-kor értünk a hely színére, hol délután 3 óráig dolgoztunk s midőn hazaértünk, este volt.”[26] – számolt be Rosti az ’archeológiai fényképezés’ nehéz körülményeiről.

Az akkoriban már kétszázezres lakosú Mexikóvárost ábrázoló látképén – melynek előterében a köztársasági elnök palotája látható – a fölülnézet következtében jól érzékeltette a város utcáinak négyzethálós szerkezetét. Mivel a több perces expozíciós idő miatt a fényképészek nehézkes, háromlábú állványra rögzített fényképezőgép-monstrumokkal dolgoztak, igen ritka volt a szemmagasságtól eltérő nézőpont-választás. Mexikóban Rosti sportemberként is kiemelkedő teljesítményt vitt végbe: 1857 karácsonyán speciális hegymászó felszerelés nélkül, csupán vashegyű hegyi-botja és egy balta segítségével, egy indián kénbányász kíséretében mászta meg a mintegy 5450 méter magas Popocatepetl havas-jeges kúpját. Jegyzetei tanúsága szerint Mexikóból az inkák földjén, Peruban tervezte folytatni útját, de a közép- és dél-amerikai államokban uralkodó bizonytalan politikai helyzet miatt terve feladására kényszerült. Venezuelában épp ott-tartózkodásakor polgárháborús időszakot kiváltó felkelés robbant ki, Mexikóban is hasonló állapotok uralkodtak, így itteni tartózkodása is lerövidült.

0103

Fotó: Rosti Pál: Iztaccihuati, Amecameca völgyéből tekintve. (Mexico). 1857? / 1858?

0103

Fotó: Rosti Pál: Tlalmanalco-i temető egy kolostor romjaival – Cortes idejéből. (Mexico). 1857

Rosti fényképei nemcsak kompozícióban, képszerkesztésben, kreatív nézőpont választásában, vizuális változatosságában, hanem technikailag is kora legmagasabb színvonalán álltak. Hevesy Iván szerint: „Úti képei, valamennyi az ötvenes évek második feléből, a fotótechnika világviszonylatban is legmagasabb színvonalát árulják el. Tájfelvételeinek, városképeinek gyönyörű sora … művészi intuícióról és meglepő fotoérzékről tanúskodik; … Legmegragadóbbak messzetávlatú, mélylélegzetű panorámái. … Tájfelvételei csodálatosan levegősek, a trópusi atmoszféra fényhatásainak gazdag kifejezésével. Mondhatnánk így is: Rosty (sic!) Pál első megvalósítója volt a plein air fényképezésnek.”[27] Kincses Károly kimutatta, hogy Rosti az utazók számára legalkalmasabbnak bizonyult, a Gustave Le Gray által feltalált, 1850-ben publikált[28] eljárást alkalmazta, „papír,negatívokat  használt, … s a sóspapír másolatoknak csak a felszíne kapott egy albuminos védő-fedő réteget”[29]. A Magyar Nemzeti Múzeumban 2008-ban végzett mikroszkópos vizsgálat megerősítette Kincsesnek a képek technikájáról tett megállapítását.[30] Rosti párizsi tartózkodása idején ezt az eljárást „akkoriban úgy hirdették, mint a tájkép-fényképezés legkorszerűbb, legalkalmatosabb változatát.”[31] Ez a nyersanyag – az általánosabban használt kollódiumos (nedves) eljárással ellentétben – akár két hétig is megőrizte érzékenységét. Így a fotográfusnak nem kellett egész laboratóriumi felszerelését sátrastul minden egyes felvétel helyszínére magával vinnie, hogy közvetlenül a felvétel előtt érzékenyítse nyersanyagát és exponálás után előhívja a lemezt. A viaszpapír érzékenysége viszont a kollódiumos lemezénél alacsonyabb volt, így Rosti a 35x42 cm–es méretű, viasszal áttetszővé tett papírnegatívokra nagy méretük következtében is – a fényviszonyoktól függően – hosszú perceket, negyedórát exponált.

0103

Fotó: Rosti Pál: Vízesés Cuernavacca mellett alulról tekintve. (Mexico). 1858

0103

Fotó: Rosti Pál: Egy kert benseje Cuernevavaccában. (Mexico). 1858

1858. augusztus 8-án Európába visszatérve Angliában készítette el negatívjairól a másolatokat és az eredeti kópiákból albumokat állított össze. A felkasírozott másolatok – eltérő körülvágásuk következtében – különböző méretűek. Rosti mesterségbeli tudását dicséri, hogy kópiái az azóta eltelt több mint 160 év alatt sem fakultak ki, megőrizték színüket, állaguk mit sem romlott. Útban hazafelé Berlin mellett meglátogatta tegeli kastélyában a 90 éves Alexander von Humboldtot és fényképalbuma első példányát az idős tudósnak ajándékozta, akinek útja megtervezésénél a legtöbbet köszönhette, s akitől kapcsolatai megteremtéséhez több ajánlólevelet kapott. Humboldt felismerve a nagy zamang fát, – melyet útján annakidején maga is leírt – meghatódva reagált: „nézd mi lett belőlem, ez a szépséges fa meg ugyanolyan, amilyennek hatvan éve láttam.”

A Fényképi Gyűjtemény[32] elnevezésű, 45-47 fényképet tartalmazó, 47,5x62 cm méretű albumai közül öt példányról van tudomásunk,[33] – melyek között csak kisebb eltérések vannak, – ma közgyűjteményekben találhatók. Kincses Károly feltételezése szerint még legalább két album készülhetett.[34] Egy-egy albumát három nővérének ajándékozta, egyet a hazai tudomány fejlesztése iránti hazafias elkötelezettségét hangsúlyozva a Nemzeti Múzeumnak ajánlott fel. A Nemzeti Múzeum példányát 1859 januárjában a Nemzeti Casino olvasótermében állították ki, ahol „érdemlett figyelemben és méltánylatban részesült.”[35] Az érdeklődők – mint Girókuti Naptára beszámolt róla – Rostinál is megtekinthették az albumot: „Pesten a Magyar utcai szállásán megelőző szívességgel lát mindenkit, ki e valóban érdekes ritkaságokat megszemlélni vágyakodik.”[36] A Fisli Éva és Lengyel Beatrix szerkesztésében készült ROSTI könyv írja: „Rosti Pál albuma hibrid tárgy, egyedi mű, amely ugyanakkor öt példányban létezik, különálló képek gyűjteménye, egyúttal album, amelynek kezdete és vége van …”[37]

0103

Fényképi Gyűjtemény 1858. Hasonmás kiadás: Magyar Fotográfiai Múzeum, 1997

Rosti útján nemcsak fotografált és gazdag feljegyzéseket készített, hanem a legkülönbözőbb, jellegzetes közép-amerikai tárgyakból érdekes gyűjteményt is összeállított.  „Rosty (sic!) úr egy egész múzeumot hozott Amerikából, melyek az ottani életet ábrázolják. … Ind cserepek, glassura nélküli vízhordó edények. Kő- és növénygyűjtemény, … Mexicoi aztec istenségek (bálványok), lándzsák, nyilak hegyei, … pipa, tömjénégető. Magok, makkok, … gyöngysorba fűzve, mellyel az indus nők magukat ékesítik. Kígyót ábrázoló sétapálca, … Művészi finomsággal pálmalevelekből és madártollakból készült legyezők, … Mexikói kalap, ottani nevén ’sombrero jarano’…” – sorolta a különlegességeket Girókuti Naptára.[38] Rosti itthon igen aktívan kapcsolódott be a hazai tudományos, művészeti, zenei és sportéletbe. Előadásokat tartott, cikkeket írt útja tapasztalatiról, különleges élményeiről. A következő két évben könyvvé rendezte élményanyagát. Fotói, rajzai, jegyzetei és naplója mellett Humboldt leírásait is felhasználva írta meg könyvét. Munkája nem a szokásos látványosságokra kíváncsi turistáknak készült útikönyv, de nem is adatok felsorolásából álló száraz szakmunka, hanem egyéni élménybeszámolóinak is teret engedő, élvezetes, olvasmányos mű.  A bejárt vidékeket útja kronológiai sorrendjében a legkülönbözőbb szempontok, a különböző tudományágak – földrajz, geológia, történelem, helytörténet, néprajz, művészettörténet, régészet, – szerint ismertető munka. Rostit nemcsak a nagyszerű építészeti, művészeti emlékek, régészeti nevezetességek, a nagyszabású tájképi látványok, természeti jelenségek érdekelték. Néhány dísztelen, szinte dokumentatív hűségű felvételén igénytelen témákat is bemutatott: ipari létesítményeket, a mezőgazdasági és bányászati munka helyszíneit, szegényes falusi utcákat poros földutat szegélyező nádfedeles viskókkal, düledező deszkakerítéssel, bányásztelepülést, ipari üzemeket, műhelyeket, vashámort. Leírásaiban egyaránt nagy figyelmet szentelt az őslakosság történelmének, életmódjának, szokásainak, vallási hagyományainak, viseletének. Foglalkoztatták korának társadalmi problémái, az itt élő emberek, a különböző társadalmi rétegek – gazdagok és szegények, bennszülöttek és bevándoroltak – életkörülményei, elítélően fogalmazott a rabszolgaságról, a fehérek által megvetett indián őslakosok kiszolgáltatottságáról.

0103

Klette Gusztáv: Kávéültevény az araguai völgyben (El Palmar). Litográfia. In: Rosti Pál: Uti emlékezetek Amerikából. Pest, 1861. 52–53. oldal között

A könyv illusztrációit a fényképek alapján Klette Gusztáv[39] grafikus készítette „hűn ragaszkodva a fényrajzokhoz, … így azon helyzetben vagyok, hogy az egyes vidékek, épületek vagy növényzetek, a népviseletek hiányos, vagy nem eléggé élénk leírását élethű s egyúttal kedveltető ábrákkal pótolhatom.”[40] Mivel az 1880-as évek közepéig tónusos képeket még nem tudtak nyomdai eljárásokkal sokszorosítani, kézi másolással vonalas grafikákká kellett a fényképeket átalakítani. Klette az eredeti fényképeket litográfiai kőre rajzolta le, igen gondos, pontos másolatokat készített. Rosti instrukciói és rajzai, valamint kortárs képzőművészek helyszínen készített rajzai alapján figurákkal egészítette ki a képek előterét, mivel nélkülük a hosszú expozíciós idő következtében a képek kihaltnak tűntek, mert a mozgó alakok, fogatok többnyire nem exponálódtak ki, vagy elmosódott árnyként jelentkeztek. Az illusztrációk másik része fametszet és acélmetszet formában került nyomtatásra. A könyv kivitelezése kivételes technikai változatosságot nyújtott. Tudományos ismertetésekkel és színes élménybeszámolókkal fűszerezett, 2 színezett litográfiával, 13 kőnyomattal, 2 acélmetszettel 23 fametszettel illusztrált útirajza Uti emlékezetek Amerikából címmel 1861-ben jelent meg Pesten, Heckenast Gusztáv kiadásában. A gazdag kivitelezésű könyv magas ára ellenére mind a közönség, mind a sajtó részéről igen kedvező fogadtatásban részesült. Dicsérően írt róla a Pesti Napló, a Szépirodalmi Figyelő recenziója egyaránt méltatta Rosti leírásainak és illusztrációinak sokoldalúságát. „Tanulmányozta … a természeti erők megszámlálhatatlan alakulásait, az emberi törekvések minden ágazatát a vallás, politika, tudomány, művészet, ipar, kereskedelem stb. terén, egyaránt, … azon van, hogy saját önálló kutatásaival szerezzen meggyőződést a látottak mibenléte felől.”[41] Életműve ma is több ország és tudományág művelője számára érdekes. „Rostit a venezuelai és a mexikói fényképészettörténet az első olyan fotográfusként tartja számon, aki országaik tájait, nevezetességeit tudományos céllal, leíró jelleggel örökítette meg.”[42] – írta a Közép-amerikai szakirodalmat idézve Papp Júlia. Számunkra is elsősorban koncepciója, szerteágazó érdeklődése érdekes.

Páratlanul értékes tudományos és fotográfusi munkáját méltán honorálta a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Osztálya azzal, hogy mint földrajzi írót, levelező tagjává választotta. Rosti Amerika ős lakosairól címmel tartotta meg székfoglalóját 1862. december 22-én. A kor tudományos színvonalán álló értekezése a téma antropológiai, néprajzi, történelmi ismereteit foglalta össze. Akadémikusként több előadásban, tudományos cikkben ismertette amerikai tapasztalatait. Fotóportréja fennmaradt Schrecker Ignác, a Tudós Társaság tagjait ábrázoló 1865-ben készített Akadémiai Albumában és Mayer György 1860-as években készült felvételén. Legismertebb ábrázolása Székely Bertalan 1965-körül készült olajportréja.

A Fényképi Gyűjteménybe foglalt képein kívül más fotográfia nem maradt fenn Rosti Páltól. Arról sem maradt fenn adat, hogy amerikai utazása előtt vagy után készített-e fényképeket. A következő években sporttal, zenével, képzőművészettel kapcsolatos tevékenykedése ismert. Igazi műértőként 1863-tól a Képzőművészeti Társulat igazgatóságában, majd a Pesti Műegylet bizottmányában vállalt feladatokat. Barátaival 1861-ben megalakította a Budapesti Hajósegyletet, a következő évben rokonával, Birly Istvánnal egy kis vitorlával is felszerelt evezőshajóval Rotterdamból feleveztek a Rajnán, majd a Dunán lefelé Pestig hajóztak. Az 1860-as évek közepétől Rosti egyre inkább visszavonult a pesti közélettől, magányba vonulásában betegsége is közrejátszhatott. De a Dunapentele (ma Dunaújváros) melletti pálhalmai kastélyában sem élt tétlen életet. Kedvelte a vadászatot, birtokán ritkaságszámba menő rózsakertet telepített és gondozott, festegetett, pártolta a magyar írókat és képzőművészeket. Több cikket írt a pesti lapokba, köztük a Vadász és Versenylapba, és a Hazánk s a Külföldbe. Apjához hasonlóan zeneértő volt, több hangszeren kiválóan játszott. Liszt és Wagner hűséges barátjaként és zenéjük rajongójaként komoly szerepe volt hazai elismertetésükben. Rövid, de értékes tevékenységekben gazdag élete 1874. december 7-ikén Pálhalmán ért véget.  Leszármazottai nem lévén, végrendeletében rokonai mellett bőkezű adományt hagyott a Magyar Tudományos Akadémiára és számos jótékonysági célra.

Szűkebb pátriája, Dunaújváros sokat tett azért, hogy Rosti Pál emléke elevenen fennmaradjon az utókor számára. 1962-ben alakult meg a Rosti Pál Fotóklub, mely 1971 óta kétévente Rosti Pál Emlékkiállítással, 1977 óta emlékpályázattal tiszteleg előtte. Miután 1970-ben a Fotóművészet közölte Oross Imre Rosti Pálról írt tanulmányát,[43] a dunaújvárosi fotóklub és az óvárosi lakók összefogásával a dunapentelei öregtemetőben megtalálták, és gondozzák Rosti Pál obeliszkkel díszített sírját. 1992-ben Dunaújváros Önkormányzata és a Művelődési Központ és Könyvtár Rosti Pál életművének megismertetésére fotótörténeti alapítványt hozott létre és 2003-ban Rosti Pál fotóiból állandó kiállítás nyílt a Művelődési Központban. Az 1994 óta Rosti Pál nevét viselő középiskolában minden évben megrendezik az életútját felidéző Rosti Pál műveltségi vetélkedőt. 2004-ben emléktáblát avattak halálának 130. évfordulóján. Szintén emléktábla került a pálhalmai Rosti-kúria falára, ahol 2007-ben a névadó relikviáival Rosti Pál Emlékszobát avattak. 2010-ben kiállították a Magyar Fotográfiai Múzeumban őrzött Fényképi Gyűjteménynek lapjait[44] és a sportemberre emlékezve evezőstúrát rendeztek. Születésének 190. évfordulóján Rosti 190 címmel nagyszabású eseménysorozatot és kiállítást rendeztek.[45]

0103

Fotó: Rosti Pál: Aztec naptár a mexicoi székesegyházba falazva. 1857

1981-ben a Műcsarnokban megrendezett Tény-Kép A magyar fotográfia története 1840-1981[46] című átfogó fotótörténeti kiállításon Rosti négy szép képe szerepelt. 1984-ben a mexikóvárosi Állami Egyetemen Rosti fényképeinek másolatait állították ki. 2012-ben az Újpest Galéria két jelentős utazó-fotográfus, Rosti Pál és a német Hugo Brehme Mexikóról készített műveit mutatta be. 1997-ben a MFM a dunaújvárosi önkormányzattal és a dunaújvárosi Fotótörténeti Alapítvánnyal összefogva hasonmás kiadványt készített a MFM tulajdonában lévő, 46 képet tartalmazó Fényképi Gyűjtemény alapján. Az Uti emlékezetek Amerikából hasonmás kiadását pedig Kincses Károly tanulmányával 1992-ben jelentette meg a Balassi Kiadóval karöltve a MFM. 2019-ben Humboldt születésének 250. évfordulóján Ale­xander von Humboldt, die Fotografie und sein Erbe című kiállításon Kölnben, a Ludwig Múzeumban mutatták be a Rosti album lapjait.[47]  2019. február 25-én a Magyar Nemzeti Múzeum – megidézve a tudós, az író, a sportember és a fotográfus alakját és felelevenítve Rosti sokszínű munkásságának legmeghatározóbb állomásait, – Rosti 160  címmel emlékülést[48] rendezett arra emlékezve, hogy 160 éve Rosti Pál a MNM-nak ajándékozta a Fényképi Gyűjtemény egyik példányát,  elindítva a fotográfiák gyűjtését, mivel úgv tudjuk, hogy ezek voltak az első fényképek a Nemzeti Múzeum egyre gazdagodó gyűjteményében. Az emlékülés összekapcsolta a Nemzeti Múzeum történészeit és az útirajzzal, irodalom-, és tudománytörténettel foglalkozó kutatókat, lehetővé téve a különböző szempontok megismerését, és a Rosti-kutatás újabb fejezeteit nyitotta meg. A 2020-ban a Mai Manó Házban először voltak láthatók a Rosti Pál: Uti emlékezetek Amerikából [49] vintázs kópiái. 2021.ben a Magyar Nemzeti Múzeum ROSTI címmel jelentette meg a 2019-ben rendezett Rosti 160 című, határokon és tudomány-területeken átívelő, transzdiszciplináris emlékülésének anyagát.

0103

Fotó: Rosti Pál: A zochicalcoi aztec teo-calli rom általjános nézete. (Mexico). 1857?

A Fényképi Gyűjtemény hasonmás kiadványához kapcsolódó tanulmányában írta Kincses Károly: „A Rosti életmű kutatói előtt végiggondolt, jól előkészített és következetesen megvalósított életprogram tárul fel[50] … Rosti Pál fényképei több szempontból is unikális értékei a magyar fotótörténetnek. …  Sem Mexikóban, sem Venezuelában, sem Kubában nem készítettek Rosti előtt olyan tudományos célú, leíró jellegű tájfotókat, melyekből teljességgel hiányzott az üzleti érdek, vagy a műkedvelő művészi szándék. Rosti egyetlen célja az volt, hogy könyvéhez bőséges képanyagot szolgáltasson, hogy fényképei segítségével megismertethesse hazája népével egy teljesen idegen, távoli kultúra látható és megörökíthető részét. Rosti írásait és képeit szoros egységgé forrasztja ez a szándék. Képei azonban önállóan, mint műalkotások is párját ritkítóan jól megkomponáltak, kivitelezettek.”[51]

(2022. november, Tőry Klára)

Jegyzetek

 

[1]    A pontos i-re végződő névváltozatot csak ő használta a Rosty családban.

[2]    Szilágyi Gábor: Fényképek és fényképezők Latin-Amerikában. Egy fotózó nemes: Rosti Pál.  Fotó, 1986/3. 133. o.

[3]    1830. november 22-én keresztelték meg. Közli: Lengyel Beatrix: Mozaikszemek Rosti Pál életéből. In: ROSTI. Magyar Nemzeti Múzeum, 2021. 219. o.

[4]    1854-től New Orleans-ban élt, 1858-ban tudományos akadémiát alapított. Közli: Kincses Károly: Rosti Pál 1830-

  1. Kincses Károly tanulmánya az Úti emlékezetek Amerikából hasonmás kiadásához. Magyar Fotográfiai Múzeum & Balassi Kiadó, Budapest, 1992. 10. o.

[5]    Idézi: Kincses Károly: i. m. 7. o.

[6]    Lengyel Beatrix: „neve nem szerepel semmilyen katonai egység jegyzékében.” i. m. 221. o.

[7]    Rosti Pál: Uti emlékezetek Amerikából. Pest, Heckenast Gusztáv kiadása, 1861. Hasonmás kiadás: Balassi Kiadó –   Magyar Fotográfiai Múzeum, Budapest, 1992. 1. o.

[8]    Idézi: Kincses Károly: i. m. 11. o.

[9]    Rosti Pál: i. m. 1. o.

[10]   Ebből 1856. augusztustól 1857. januárig és 1858. áprilistól augusztusig Észak-Amerikában utazgatott.

[11]  Alexander von Humbolt: Vues des cordillères, et monumens des peuples indigènes de l'Amérique. (A Kordillerák és Amerika őslakosai műemlékeinek látványai.) Paris, 1810.

[12]  Rosti Pál: i. m. 1. o.

[13]  Rosti Pál: i. m. 2. o.

[14]  Kincses Károly: i. m. 15. o.

[15]  Rosti Pál: i. m. 2. o.

[16]  Lásd lent a cikk után. Kincses Károly: i. m. 12-14. o.

[17]  Naplójának sorsa ismeretlen, leveleiből pedig csak néhány maradt fenn.

[18]  Rosti Pál: i. m. 3. o.

[19]  Rosti Pál: i.m. 4. o.

[20]  Rosti Pál: i. m. 10-11. o.

[21]  Rosti Pál: i. m. 52. o.

[22]  Rosti Pál: i. m. 53. o.

[23]  A fa neve Roza del monte (Brownea grandiceps). Rosti Pál: i. m. 53. o.

[24]  Rosti Pál: i. m. 56. o.

[25]  A hüvelyes termésű fa tudományos elnevezése: Pitheocolobium Saman.

[26]  Rosti Pál: i. m. 190. o.

[27]  Hevesy Iván: A magyar fotoművészet története. Bibliotheca, Budapest, 1958. 43. o.

[28]  A practical treatise on photography, upon paper and glass by Gustave Le Gray. (translated by Thomas Cousins)

London: T. & R. Willats, 1850.

[29]  Kincses Károly: i. m. 23. o.

[30]  Közli: Fisli Éva: Hibrid tárgy: a Rosti Album (utószó) In: ROSTI i. m. 156. o.

[31]  Kincses Károly: i. m. 23. o.

[32]  Belső címoldalán: Fényképi Gyűjtemény – melyet Havannában, Orinoco vidékén és Mexicóban tett utazása alatt

készítette Rosti Pál. 1857 1858

[33]  Humboldt példánya Münchenben a Deutsches Museumba került, ma a kölni Ludwig Múzeumban található, a Magyar Nemzeti Múzeum részére készült példányt a gyűjtemény könyvtárában helyezték el, ma az Országos Széchenyi Könyvtárban van, Ágnes nővérének ajándékozott album – Eötvös Loránd hagyatékának részeként – az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben, Ilona nővérének példánya a Magyar Fotográfiai Múzeum tulajdonában van. Kincses Károly: i. m. 20. o. Anna nővérének dedikált példány 2008-ban a Szépművészeti Múzeum Könyvtárából a Nemzeti Múzeum Fényképtárába került. Papp Júlia: Az ötödik album. Rosti Pál (1830-1874) Fényképi Gyűjteményének ötödik példánya. Fotóművészet, 2008/2. 118. o.

[34]   Saját részére, Klette Gusztáv litográfus munkájához. Kincses Károly: i. m. 20. o.

[35]   Vasárnapi Újság, 1859. jan. 9. 22. o. Idézi: Kincses Károly: i. m. 19. o.

[36]   Girókuti P. Ferenc: Országos Nagy Képes Naptár 1861-dik évre. Pest, 1861. 188. o. Idézi: Kincses Károly:

  1. m. 20. o.

[37]   Fisli Éva: i. m. ROSTI (szerk.: Fisli Éva és Lengyel Beatrix) Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2021.

[38]   Girókuti P. Ferenc: i. m. 183. o. Idézi: Kincses Károly: i. m. 18. o.

[39]   1861-ben Keleti névre magyarosított, majd nemességet kapván Kelety néven vált jó nevű festőművésszé.

[40]   Rosti Pál: i.m. 1. o.

[41]   Árpádfi G.: Úti Emlékezetek Ámerikából, Irta Rosti Pál. Szépirodalmi Figyelő, 1862/8.sz. 116-117.o. Idézi: Fisli Éva: Fényrajz és elmeél. Rosti Pál fényképi gyűjteménye, 1858.MAFOT Apertúra, 2018. 09-10.

[42]   Papp Júlia: i. m. 119. o.

[43]   Oross Imre: A fényrajztól az Akadémiáig. Fotóművészet, 1970/1. 19-22.

[44]   http://dunaujvarosmesel.hu/2020/10/18/rosti-pal-kubaban-es-mexikoban/

[45]    https://dunaujvaros.com/hirek/202110/a_jeles_tudos_osfotos_oroksege_galeriaval

[46]    Tény-Kép. A magyar fotográfia története 1840-1981. Műcsarnok, 1981.12.19. – 1982.01.31.

[47]    Közli: Farkas Zsuzsa: Rosti Pál Kubában és Mexikóban. http://dunaujvarosmesel.hu/2020/10/18/rosti-pal-kubaban-es-mexikoban/

[48]    Rosti 160 emlékülés 2019. február 25. Magyar Nemzeti Múzeum Díszterme. Az emlékülés programját lásd az       irodalomjegyzék után.

[49]    Rosti Pál: Uti emlékezetek Amerikából. Mai Manó Ház, 2020.08.25.-10.04.

[50]    Kincses Károly: i. m. 5. o.

[51]    Kincses Károly: i. m. 24. o.